audiència i informació pública

processos oberts

Proyecto Decreto Ley de Renta Valenciana de Inclusión

De conformidad con lo establecido en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las...

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP).   De conformitat amb el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...

Avantprojecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones LGTBI

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...