processos oberts

Informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA MODIFICAR ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 9/2003, DE 2 DE ABRIL DE LA GENERALIDAD PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Para modificar la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y según lo que establece el artículo 133.2 de la...