processos tancats

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Audiència ciutadana De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...

Projecte d'Ordre de Procediment d'Habilitacions per al personal de centres i serveis d'atenció a la dependència

En el marc d'elaboració del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el procediment...

Informació pública

  Informació pública del Projecte d'orde de la Vicepresidència y Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven bases...

Ley de Renta Valenciana de Inclusión

Ley de Renta Valenciana de Inclusión ...

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP).   De conformitat amb el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...

Beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...

Avantprojecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones LGTBI

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...

Avantprojecte de llei d'Infància i Adolescència.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP) De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...