Visualització de contingut web

Consejo Valenciano de Personas Mayores

Definició

El Consell Valencià de Persones Majors és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la Conselleria de Benestar Social que exercix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

El seu objecte és instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels servicis que millor s·A·adeqüen a les seues necessitats. Així mateix, atén a la defensa dels seus drets i a la promoció del benestar del col·lectiu de persones majors.

Funcions

 • Definició, aplicació i seguiment de les polítiques d·A·atenció, inserció social i qualitat de vida dirigides al col·lectiu de persones majors.
 • Promoció de la participació activa de les persones majors en la vida social, política i cultural.
 • Foment del respecte i la protecció dels drets dels mateixos.
 • Canalitzar cap a l·A·administració de la Generalitat les iniciatives i demandes de les persones majors.
 • Assessorar i informar sobre les consultes formulades per les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Conéixer i assessorar sobre la convocatòria de subvencions.
 • Proposar al M.H. President de la Generalitat la distinció de persones, entitats o institucions que siguen creditores de reconeixement per la seua labor en favor dels majors.
 • Col·laborar amb el moviment associatiu de les persones majors.
 • Proposar estudis i investigacions sobre la situació i qualitat de vida d·A·estes persones.
 • Informar sobre els projectes normatius que li siguen sotmesos a consulta.
 • Mantindre contactes i col·laborar amb òrgans anàlegs d·A·àmbit comarcal, regional, estatal i internacional.
 • Arreplegar i canalitzar iniciatives i suggeriments de persones i col·lectius no representats en el Consell.
 • Sensibilitzar a la societat en matèries d·A·interés per al col·lectiu de persones majors.
 • mpulsar la realització d·A·estudis i investigacions sobre qüestions relatives a l·A·envelliment, benestar social o millora dels servicis socials.