processos oberts

Infancia

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES DESENVOLUPA L'ACOLLIMENT FAMILIAR A LA COMUNITAT VALENCIANA.

  De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...

Igualdad en la Diversidad

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre,...

Igualdad en la Diversidad

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 15/2008, de 5 de desembre,...

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Información pública del anteproyecto de modificación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de...

Próximamente se publicará en el DOGV la información pública del anteproyecto de modificación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat,...

Igualdad en la Diversidad

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FINANCIAR PROYECTOS...

Con fecha 18 de junio de 2020 se ha publicado en el DOGV la Información pública del proyecto de orden de la Vicepresidencia y Conselleria de...

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Audiència i informació pública del projecte de decret de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pel qual es regularà i aprovarà el mapa territorial dels serveis socials de la Comunitat Valenciana

IVAFIQ. Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials Audiència i informació pública del projecte de decret de la...

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Información pública del proyecto de Orden de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas de prácticas profesionales en la subsecretaría

Habiéndose sustanciado la consulta pública previa a la redacción del proyecto de Orden de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas...

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Información pública del proyecto de decreto del Consell, de coordinación interadministrativa, de colaboración financiera entre las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana en materia de servicios sociales y de coordinación en los...

Habiéndose sustanciado la consulta pública previa a la redacción del proyecto de decreto del Consell, de coordinación interadministrativa, de...