processos tancats

« Back

Informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

Informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a audiència ciutadana el Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text delprojecte de decret les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat.

Les aportacions, fent constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat sol·licitant, es remetran a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte: aportacions al Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, adjuntar-hi una proposta de redacció alternativa.

El termini d'aquesta audiència és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Donat que la publicació s'ha fet el 19 d'octubre de 2018. La data de finalització serà el 12 de novembre de 2018.

Text del Projecte de Decret