processos tancats

« Back

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE .., DEL CONSELL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE .., DEL CONSELL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

L'esborrany del projecte de decret podrà ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/es/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http: www.gvaoberta.gva.es).

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte "Aportacions al Projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 23/2018"

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

El termini de presentació finalitza el 15 de gener de 2020.