processos tancats

« Back

Tràmit d'informació pública PROJECTE D'ORDRE ___/2019, de __ de _________, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones i la seua convocatòria per a l'exercici 2019.

Tràmit d'informació pública PROJECTE D'ORDRE ___/2019, de __ de _________, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones i la seua convocatòria per a l'exercici 2019.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a audiència ciutadana el PROJECTE D'ORDRE , de XX de XX, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones i la seua convocatòria per a l'exercici 2019.

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text del projecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat.
Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, a través del següent correu electrònic: *martinez_rospasc@gva.es

En llaures a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article o part d'aquest, al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

El termini d'aquesta audiència és de set dies hàbils:
• Publicació: 10 de juliol de 2019
• Finalització del termini d'aportacions: 19 de juliol de 2019

Text del projecte