« Atrás

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS)

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Servicis Socials (S.I.U.S.S) és l'aplicació informàtica que desenrotlla la Fitxa Social, suport documental que permet l'arreplega de les dades bàsiques de l'Usuari dels Servicis Socials d'Atenció Primària, informació necessària per a realitzar una Intervenció professional com a resposta a una Demanda Social. Es configura a través d'Expedients Familiars i permet als/les professionals de base la gestió dels mateixos.

Es tracta d'una font homologada i consensuada en la recollida d'informació d'usuaris de Servicis Socials a nivell nacional.

Objectius

SIUSS pretén una utilitat immediata en el nivell d'UTS:

 • Permetent una agilització de la gestió i l'emmagatzematge de gran quantitat de dades dels seus usuaris.
 • Fer que el propi professional puga realitzar l'explotació estadística de les seues dades, la qual cosa li possibilita i facilita un millor coneixement dels problemes de la seua zona i l'elaboració dels seus informes socials.
 • Conéixer el perfil sociodemogràfic de la població que accedix als servicis socials.
 • Detectar els problemes individuals i col·lectius des de criteris homogenis d'anàlisi i valoració.
 • Possibilitar la realització d'un correcte seguiment dels problemes plantejats fins a la solució dels mateixos.

Estructura i contingut

El SIUSS està estructurat en quatre nivells independents però interrelacionats entre si per a l'intercanvi d'informació:

 • Unitat de Treball Social (UTS): En este nivell s'encu entra el contingut i desenrotllament de la Fitxa Social. Està dissenyat per a la seua utilització pel Treballador Social i en el conjunt del programa seria el nivell de presa de dades.
 • Centre de Servicis Socials (CSS): Definix les UTS i les seues zones i pot realitzar explotacions de les dades dels seus UTS.
 • Comunitat Autònoma: Definix l'estructura dels Centres i sectors del seu territori, així com el denominat 4t nivell dels recursos específics. Pot realitzar explotacions dels Centres de Servicis Socials
 • Ministeri: Manté i actualitza l'aplicació, dóna accés a les CCAA i realitza les explotacions de tot el territori.

En el nivell de presa de dades que correspon a la Unitat de Treball Social. El seu contingut s'estructura en una part troncal que conté les dades de la unitat de convivència i la intervenció professional, estructurada en els blocs següents:

 • Dades de l'usuari: sexe, edat, nacionalitat, relació amb l'activitat econòmica, ocupació….
 • Dades sociofamiliars: components de la unitat familiar i perfil dels mateixos, situació econòmica
 • Dades d'hàbitat: equipament i situació de la vivenda, apilotament…
 • Intervenció social:
  • Demandes
  • Valoracions professionals de la situació de necessitat
  • Recursos Idonis
  • Recursos Aplicats

Desenrotllament complementaris:

SIUSS com a nucli de dades bàsiques per a altres gestions dels servicis socials:

 • Mòdul d'ajuda a domicili (AD)
 • Mòdul de maltractaments a la infància (MT)
 • Mòdul de violència de gènere (VG)
 • Utilitats per a seguiment del recurs, cita prèvia i direccions
 • Utilitats per a exportacions de dades globals a altres aplicacions (SPSS)

Procediment d'implementació de SIUSS en el Servici Social de Base

 1. La implantació de SIUSS es regula per mitjà de Protocols d'Adhesió al Conveni de col·laboració a subscriure entre el/els Ajuntament/s'o la/s Mancomunitat/és dels Servicis Socials de Base interessats i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.
 2. La inscripció dels fitxers del nivell U.T.S. en el Registre General de protecció de dades, per part de l'entitat pública gestora del Servici Social de Base (ajuntament/s'o mancomunitat/és)
 3. Formació en l'aplicació SIUSS dels professionals dels Servicis Socials que vagen a utilitzar-la.*
 4. Assistència tècnica per a la instal·lació, per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de Dependència.

Requisits tècnics

 • Connexió a banda ampla.
 • Certificat electrònic de firma, vàlid i admés pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.