Formació

« Ves enrere

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu

En este apartat trobaràs informació sobre diferents cursos per a empleats públics de serveis socials de caràcter interadministratiu:

1- Pla Interadministratiu de Formació Local 2017. IVAP (Període d'inscripció tancat)

2- Cursos presencials de Serveis Socials. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Període d'inscripció tancat)

1. Pla Interadministratiu de Formació Local 2017. IVAP

L'IVAP a més de gestionar l'acció formativa i de perfeccionament del personal al servici de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en el marc de col·col·laboració i cooperació institucionals amb altres administracions, coordina i homologa activitats de formació. Així mateix, l'Acord de 17 de juny de 2016 (DOGV núm. 7813, de 24 de juny), li encomana coordinar les polítiques de formació de tot el personal de la Generalitat Valenciana i de les Administracions locals, objectiu que pretén garantir la coordinació i una major eficàcia de les polítiques públiques que desplega la Generalitat en els diversos àmbits. Plantejat als agents socials i entitats locals i institucions presents en la Comissió Paritària de Formació Local, es decidix la necessitat d'aprovar un Pla Interadministratiu per a donar resposta a determinades demandes formatives dels empleats públics de l'Administració Local, en tant es desenrotlla el marc autonòmic habilitant.


Accions formatives

Publicada Resolució de 18 de setembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la que es convocaque se convoca el Pla Interadministratiu de Formació Local per al segon semestre de 2017 (DOGV núm. 8139 de 02.10.2017), es van ofereir les següents accions formatives:

 

Denominació del curs Grup Edició i lloc de realització Hores
Valorar la dependència

Personal empleat públic dels subgrups A1 i A2 que pertany als Serveis Socials Generals

1 València 75
Dependència: procediment i tramitació Personal empleat públic dels subgrups A1, A2, C1, C2, que pertany als Serveis Socials Generals

1 Alacant

1 Castelló de la Plana

1 València

35
Abordatge de la Violència de Gènere des de l'àmbit municipal Personal empleat públic dels subgrups A1 i A2 que pertany als Serveis Socials 1 València 30
 Innovació en la Intervenció Social Personal empleat públic dels subgrups A1 i A2 que pertany als Serveis Socials Generals

1 València

1 Alacant

25

Control intern en les entitats locals

Interventors, secretaris-interventors, tresorers. Personal empleat públic dels subgrups A1 i A2 que preste servei en l'àmbit económicofinancer 1 València 25

 

2. Cursos presencials Serveis Socials. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 2017

 

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, pretén ser un instrument de cooperació tècnica per tal de satisfer les necessitats de reciclatge i formació permanent del personal tècnic del Sistema Públic de Serveis Socials que desenvolupa la seua activitat laboral en matèria de serveis socials d'atenció primària, de protecció i de promoció de les famílies i la infància.

 

Dins d'este context, se celebraran dos cursos presencials per als empleats públics de Serveis Socials.

  • L'interès superior del menor: la seua aplicació en la tramitació d'expedients amb protecció, a València
  • La intervenció social en Centres Base, a Castellò de la Plana