Detall Notícia

L'IVAS aprova una oferta d'ocupació pública per a psicòlegs i terapeutes ocupacionals

05/12/2016
L

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat hui que el Consell de Direcció de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de 2016 constituïda per places vacants de psicòlegs i terapeutes ocupacionals.

Així ho ha anunciat Mónica Oltra en l'acabament de la reunió del Consell de Direcció, qui ha precisat que el total de l'oferta ascendeix a 17 places de naturalesa laboral de psicòlegs i terapeutes ocupacionals per procediment de concurs-oposició i en la fase de concurs del qual es valorarà, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats a l'IVAS en els llocs de treball en l'IVAS.

La vicepresidenta ha recordat que des de 1995 no hi ha hagut processos selectius per a l'ingrés en llocs de treball de l'actual Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), que reunesquen els requisits "d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat exigibles en dret".

També ha destacat que l'oferta conté mesures per a promoure la igualtat de gènere i ha explicat que la convocatòria "haurà d'incloure com a primer criteri de desempat la resolució en favor del sexe que estiga infrarepresentat".

A més, ha assenyalat que més del seixanta per cent de la plantilla personal no és fixa a pesar d'acumular molts anys d'antiguitat en la majoria dels casos. Per això, segons Mónica Oltra, "urgeix reduir la situació de precarietat del personal de l'IVAS i iniciar processos graduals de consolidació de l'ocupació, dins dels límits establerts per la normativa aplicable".

Aquesta oferta d'ocupació pública ha sigut negociada en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del dia 18 de novembre de 2016. I dotada econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici.

Processos selectius per a persones amb diversitat funcional

Les proves selectives adscrites a persones amb diversitat funcional tindran idèntic contingut que les establertes per a la resta de les persones aspirants, sense perjuí de les adaptacions i els ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la seua realització, per assegurar que les persones amb diversitat funcional participen en condicions d'igualtat.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es convocaran i resoldran els processos selectius corresponents a l'oferta d'ocupació pública que s'aprova, en el termini improrrogable de dos anys des de la publicació de l'oferta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Promoció interna

Les convocatòries de promoció interna que s'ofereixen s'obriran al personal laboral fix de l'IVAS que pertanga a una categoria d'un grup de classificació immediatament inferior al de les places convocades, i que estiga dins del mateix itinerari professional (promoció interna vertical).

També al personal que pertanga a una altra categoria del mateix grup de classificació professional (promoció interna horitzontal) i al que pertanga a una categoria d'un grup de titulació immediatament inferior al de les places convocades, i que no estiga dins del mateix itinerari professional (promoció interna mixta).

Les convocatòries de promoció interna determinaran en cada cas quines proves o de quines matèries quedarà exempt el personal que participe a través de cada una d'aquestes modalitats de promoció interna, sempre que es tracte de coneixements que es puguen considerar prou acreditats.

IVAS

L'Institut Valencià d'Acció Social, després de la reestructuració realitzada per la Vicepresidència, a més de gestionar centres per a persones amb diversitat funcional, és l'encarregat de coordinar l'atenció social i sanitària de les persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu tutelades per la Generalitat. Enguany l'IVAS compta amb un pressupost de 34,8 milions d'euros i per al pròxim exercici 2017 es preveu un increment de 3 milions fins a aconseguir els 37,8 milions d'euros.