Logo Generalitat


L'IVASS convoca l'actualització de la borsa de treball per a cuiners, cuineres, infermers, infermeres, cuidadors i cuidadores

  • La convocatòria permet noves inscripcions, així com actualitzar mèrits i modificar les àrees geogràfiques a les persones ja inscrites
  • Són llocs d'ocupació temporal en les categories esmentades per als centres i serveis de l'entitat a la Comunitat Valenciana

(05/12/2018) El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' ha publicat la convocatòria d'actualització de la borsa de treball temporal de les categories de cuidadora i cuidador, infermera i infermer i cuinera i cuiner de l'Institut Valencià d'Atenció Sociosanitària (IVASS).

Aquesta nova convocatòria permet noves inscripcions, així com actualitzar mèrits i modificar les àrees geogràfiques a les persones ja inscrites. Els tràmits hauran de fer-se en la pàgina consultar ací .

Per raons d'urgència, el termini de presentació de sol·licituds és de cinc dies hàbils a partir de la publicació en el 'DOGV'. Per tant, ja que aquest dijous, dia 6, és festiu, el termini s'inicia divendres, dia 7.

Les sol·licituds de nova inscripció hauran d'omplir-se des de l'àrea d'inscripció, mentre que les sol·licituds d'actualització de mèrits i de l'àrea geogràfica es faran des de l'àrea de candidats.

Mitjançant la pàgina web bolsaempleoivass.es s'hauran d'omplir l'annex I del full de sol·licitud, l'annex II d'autobarem dels mèrits que es desitgen fer valdre i l'annex III de declaració responsable. Així mateix, la documentació justificativa dels mèrits i de la titulació requerida per al lloc a què s'opta, i el DNI o NIE, s'annexaran per mitjà de la pàgina web.

Una vegada s'hagen omplit els annexos, aquests han d'imprimir-se i presentar-se signats, dins del termini de presentació de sol·licituds, en els registres de l'IVASS de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. En concret, als serveis centrals de l'entitat al carrer Amadeu de Savoia, 2 (46010) de València, als serveis territorials d'Alacant al carrer Emilio Hernández Selva, 117 (03206) d'Elx i als serveis territorials de Castelló al carrer de les Adoberies, 43 baix (12003) de Castelló de la Plana.

També es podran presentar els annexos de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. És imprescindible per a poder inscriure's en aquesta borsa presentar per a registre els annexos I, II i III, mentre que la resta de la documentació només cal annexar-la per mitjà de la pàgina web.

Novetats en la convocatòria

Cal tindre en compte que en la present convocatòria s'han modificat les zones geogràfiques i se n'han creat dues de noves: àrea 9-Albocàsser i àrea 10- Ontinyent. Per tant, aquesta modificació deixa sense efectes les resolucions per les quals els centres d'Albocàsser i d'Ontinyent s'adscrivien a les àrees 2 i 6, respectivament.

Les persones ja inscrites en les diferents categories de la borsa en les àrees 2 i 6, que estiguen interessades a continuar rebent ofertes dels centres que en el seu moment es van adscriure a aquestes àrees, han d'actualitzar la seua sol·licitud inicial incorporant les zones geogràfiques de nova creació.

El candidat o candidata de la borsa de treball temporal que es constituirà, quan siga seleccionat per a un lloc de treball que implique contacte habitual amb menors, haurà de presentar, amb caràcter previ a la contractació, un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb el que disposa la normativa vigent. En cas que el certificat siga positiu o aquest no s'aporte, la contractació no es produirà.

Borsa fisioterapeuta, treballador social i mestre de taller

D'altra banda, s'ha fet pública la llista definitiva dels aspirants admesos, amb la seua respectiva puntuació, i dels aspirants exclosos en el procés d'oferta pública de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballadora o treballador social i mestra o mestre de taller. Aquesta convocatòria es va dur a terme mitjançant una resolució, de 26 de juny de 2018, de l'Institut Valencià d'Atenció Sociosanitària.

Les persones interessades poden consultar les llistes en: consultar ací .

Per raons d'urgència, el termini per a formular al·legacions a la puntuació provisional obtinguda serà de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del llistat en el 'DOGV'.

Les candidates i els candidats de cada categoria que, d'acord amb la llista publicada en la resolució, es troben entre les 25 puntuacions més altes de la fase de baremació de mèrits accediran a la fase d'entrevista.

Les entrevistes es faran en el lloc, data i hora que s'establisca en l'acord de la comissió avaluadora, que es publicarà en la pàgina web de l'entitat consultar ací i en els taulers d'anuncis dels serveis centrals de València i dels serveis territorials de Castelló i Alacant.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat