processos oberts

Infància

TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 26/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, A INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO...

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se someten a audiencia e...

Infància

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA CIUTADANA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL S'APROVA I DÓNA PUBLICITAT Als DRETS I RESPONSABILITATS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Audiència ciutadana (Art. 133.2 *LPACAP) De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte de decret del Consell, de coordinació interadministrativa, de col·laboració financera entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials i de coordinació en els equips...

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret del Consell, de coordinació interadministrativa, de...