processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de llei d'Infància i Adolescència.

Avantprojecte de llei d'Infància i Adolescència.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant Llei de Procediment Administratiu Comú), s'ha sotmes a audiència ciutadana l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Infància i Adolescència. El termini per a formular al·legacions va concloure el 21 de novembre de 2017.


Documents de suport.

Com a documents de suport per a pronunciar-se en aquesta audiència ciutadana, figuren els següents en aquesta pàgina:

-Devolució del resultat de la Consulta Ciutadana Prèvia. Les aportacions dels que van participar en aquesta fase, anterior a la redacció de l'avantprojecte, es van analitzar per a identificar cada proposta concreta que contenien. Aquelles aportades per distintes persones que eren substancialment iguals es van unificar i van sintetitzar, però es van mantindre per separat les que, encara sent molt semblants, tenien algun matís que les distingia. Posteriorment, per a facilitar el seu processament, es van classificar per temes.

Una comissió d'experts, constituïda per representants de sindicats i organitzacions socials compromeses amb els drets de la infància, així com per personal de l'administració local i dels departaments de l'administració del Consell amb major incidència sobre els drets de la infància, les va estudiar.

L'anàlisi de les proposta es va fer per grups de treball, designant per a cada proposta una persona que va actuar com a ponent. En el document s'arrepleguen tant les propostes ciutadanes (en columnes en fons blanc, una per als objectius de la llei i una altra per a les seues mesures), com les dels grups de treball (groc per a la persona ponent, taronja per a la resta del grup).

A estes valoracions s'han afegit dos columnes finals que resumeixen el tractament que se li ha donat a la proposta en l'Avantprojecte, i en cas, de que haja sigut incorporada totalment o parcialment, l'article de l'avantprojecte en què figura.

-Devolució de les aportacions dels Consells d'Infància. La participació infantil en l'elaboració d'esta llei s'ha dut a terme a través de dos processos.

Primer van participar, com la resta de la ciutadania, en la consulta prèvia, en la que es va habilitar un formulari específic i un material de suport amigable per a xiquets i xiquetes. Les aportacions de la infància en este procés figuren (identificades com procedents de la consulta infantil) en el document anterior.

Posteriorment, els distints consells locals d'infància de la Comunitat Valenciana (Alzira, Vila-Real, Vall d'Uixó, Sagunt, Alaquàs, Quart de Poblet, Mislata, Gata de Gorgos, Xàbia, Teulada, Bellreguard, La Font d'en Carros i Torrent) van treballar els continguts de la llei vigent i van preparar més aportacions. El 10 de juny de 2017 es va celebrar a Piles un fòrum a què van acudir consellers i conselleres en representació d'aquestos òrgans, que van compartir les seues idees i van consensuar unes propostes comunes.

En aquest document s'informa de com han sigut traslladades a l'avantprojecte les propostes del fòrum de Piles. En el cas d'aquelles que no han tingut cabuda, s'exposen els motius i la seua possible destinació.

Resultats del procés.

D'acord amb el que preveu l'article 47.4 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es fa públic el resultat d'aquest procés de participació ciutadana mitjançant una valoració global.

En aquest audiència ciutadana s'han rebut 16 al·legacions de persones físiques o jurídiques, amb aportacions relatives a 114  dels 186 article que contenia el text sotmés a audiència, i a una disposició final. A més, s'han proposat sis articles nous i s'han formulat observacions de caràcter general respecte d'algun títol o del conjunt de l'avantprojecte.

Com a conseqüència de les aportacions s'han modificat 72 articles o disposicions, incorporant totalment o parcialment les propostes de les persones participants.

En el document que figura com annex I es relacionen els articles a què es referixen les aportacions, així com el resultat de la proposta: si ha sigut incorporada (I), si no ho ha sigut  (NI) o si  s'ha integrat parcialment (P).

Per a conéixer amb més detall els motius pels quals algunes aportacions no han sigut incorporades o ho han sigut parcialment, pot consultar-se el document que figura com annex  II.

La numeració de l'articulat en els annexos I i II  es correspon amb la del document sotmés a audiència, encara que en el text resultant aquesta s'ha modificat com a conseqüència d'addicions i supressions, i també per raons de sistemàtica.