processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP).

 

De conformitat amb el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i havent acordat el Consell, mitjançant Acord del dia 29 de desembre de 2017, la urgència de la tramitació de l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública durant el termini de 7 dies hàbils, comptat a partir del dia següent de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remesos per a la seua consideració a la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, c/ de la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'octubre Torre 4, o per correu electrònic a la direcció delegatmodelsocial@gva.es

 

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius