processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones LGTBI

Avantprojecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones LGTBI

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)

 

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei de Procediment Administratiu Comú), se sotmet a audiència ciutadana l'AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text de l'avantprojecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat. Les aportacions es remetran a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte: Aportacions a l'AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.  Les al·legacions hauran d'emplenar-se en la fitxa que s'adjunta.

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat de l'avantprojecte al que es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals es sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

El termini d'aquesta audiència és de quinze dies hàbils a partir del següent al del seu anunci, que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 17  de novembre de 2017. per tant, les al·legacions i aportacions poden presentar-se fins al 12 de desembre de 2017, inclusivament.