processos tancats

« Ves enrere

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre serveis socials

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre serveis socials

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre serveis socials, d'acord amb la lletra c) de l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives inicia l'obertura d'un període d'audiència del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre serveis socials, durant el termini de 15 dies hàbils, conforme al que es disposa en l'apartat 1 de l'article 165, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, comptat a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El projecte d'Ordre podrà ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/va/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http://www.gvaoberta.gva.es).


Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, per a la seua consideració, a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, c/ de la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 4, o per correu electrònic a l'adreça sdg_poec@gva.es


Projecte d'Ordre