processos tancats

« Ves enrere

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores, durant el termini de 7 dies hàbils, comptat a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

 

El projecte d'Ordre podrà ser consultat en esta web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/va/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http://www.gvaoberta.gva. es).

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, per a la seua consideració, a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, c/ de la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 4, o per correu electrònic a la direcció sdg_poec@gva.es

 

 

 

Projecte d'Ordre de convocatòria Premis Accesibilitat