processos tancats

« Ves enrere

Projecte de Decret, del Consell pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

Projecte de Decret, del Consell pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei de Procediment Administratiu Comú), se sotmet a audiència ciutadana el PROJECTE DE DECRET del Consell pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text de l'avantprojecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat. Les aportacions es remetran a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte: Aportacions al PROJECTE DE DECRET del Consell pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al que es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals es sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa. S'adjunta model de fitxa per tal de facilitar la tasca.

El termini d'aquesta audiència és de quinze dies hàbils a partir del següent al del seu anunci, que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 26 de gener de 2018. Per tant, les al·legacions i aportacions poden presentar-se fins al 16 de febrer de 2018, inclusivament.