processos tancats

« Ves enrere

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Audiència ciutadana

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en relació amb el que es disposa en l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, se sotmet a audiència ciutadana el projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres, i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text del projecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat. Les aportacions es remetran a la següent adreça de correu electrònic: sdg_poec@gva.es amb l'assumpte: "Aportacions al projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres, i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana."

En llaures a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article o part d'aquest, al que es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

Les al·legacions podran presentar-se fins a 6 d'agost de 2018, inclusivament.