Detall Notícia

El Consell aprova el Projecte de llei de la funció pública valenciana que impulsa la transformació de l'Administració de la Generalitat

14/02/2020
El Consell aprova el Projecte de llei de la funció pública valenciana que impulsa la transformació de l"Administració de la Generalitat

- Oltra assegura que la nova llei té com a eixos "la transparència, la independència, la professionalitat i la màxima eficiència"
- Bravo: "No sols permet transformar l'Administració, sinó que és la més avançada en l'equilibri d'homes i dones en tot l'Estat"El Consell ha aprovat el Projecte de llei de la funció pública valenciana que impulsa la transformació de l'Administració de la Generalitat.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern Valencià, ha explicat que el projecte de llei, que mostra "la nova visió i cultura de l'Administració pública que impulsa la Generalitat", serà remés a les Corts per a la tramitació definitiva.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat que es tracta d'una llei que fomenta "la transparència i la independència i professionalitat dels empleats i empleades públics", alhora que segueix "incentivar la participació ciutadana; assolir la màxima eficàcia i reducció de tràmits innecessaris, i garantir la igualtat efectiva de dones i homes".

Per la seua banda, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, que ha comparegut en roda de premsa junt amb la vicepresidenta, ha destacat que el Projecte de llei de la funció pública valenciana "ens permetrà disposar d'un instrument normatiu necessari per a promoure la modernització i la transformació de l'Administració pública", de manera que "els nostres serveis públics puguen atendre les necessitats de la ciutadania al segle XXI, que són molt diferents".

Així mateix, Bravo ha remarcat que aquesta norma, "eix fonamental" del Govern del Botànic, "és la llei més avançada dins del territori de l'Estat espanyol en la consecució de la igualtat i de la presència equilibrada d'homes i dones en l'Administració".

Novetats de la llei

El projecte de llei preveu la creació de la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública, que serà un òrgan col·legiat de coordinació entre la conselleria competent en matèria de funció pública i els òrgans gestors del personal de Sanitat, Educació i Justícia, així com del sector públic instrumental de la Generalitat.

Pel que fa a la regulació de l'oferta d'ocupació pública, el 50 % dels llocs de l'oferta pública d'ocupació anual es tramitaran pel sistema d'oposició lliure.

Així mateix, es redueixen considerablement els terminis dels processos de selecció del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, a fi d'agilitzar el relleu generacional en un context marcat per l'envelliment significatiu de la funció pública autonòmica. D'aquesta manera, les proves hauran d'estar acabades en el termini d'un any a comptar de la convocatòria.

Pel que fa a la selecció del personal interí, es manté lligada a la constitució de borses de treball vinculades al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública. Per aquest motiu, una de les principals modificacions de la normativa és, precisament, que per a inscriure's en aquestes borses de treball sempre caldrà superar, almenys, alguna prova del procés selectiu.

Requisit lingüístic

Sobre l'exigència del coneixement del valencià per a l'accés a la funció pública, s'exigeix, com a requisit general de participació en els processos selectius, l'acreditació del coneixement del valencià en el grau que es determine reglamentàriament, mitjançant el respecte al principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents.

L'objectiu és garantir l'atenció en les dues llengües oficials i compensar els dèficits que encara presenta el coneixement i l'ús del valencià per a poder fer efectiu el dret previst en l'Estatut d'Autonomia que qualsevol persona es puga dirigir i ser atesa en qualsevol dels dos idiomes.

Perspectiva de gènere

En matèria de perspectiva de gènere, el projecte de llei incorpora una sèrie de mesures, la majoria de caràcter transversal, fruit de les propostes formulades per la comissió encarregada d'estudiar la reforma de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, des de la perspectiva de gènere i recollides en el denominat Llibre Violeta.

La norma reitera la prohibició de la discriminació directa i indirecta en matèria de drets individuals, tant en la retribució com en la formació, i aposta per la conciliació des de la corresponsabilitat.

Es preveu l'adopció de mesures que permeten més compatibilitat entre el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal empleat públic.

L'Administració també adoptarà les mesures necessàries en els procediments selectius per a garantir que les situacions d'embaràs de risc o part, degudament acreditades, no impedisquen la participació d'aquestes dones en condicions d'igualtat. Tampoc es podrà produir el cessament del personal que es trobe en situació de risc durant l'embaràs o si gaudeix del permís de maternitat i paternitat.

Una altra novetat que es pretén introduir amb la llei afecta els efectes de l'excedència voluntària per raó de violència de gènere. D'aquesta manera, s'amplia el dret a la reserva del lloc de treball fins que es produïsca el cessament de la situació de violència que va generar l'excedència.

Així mateix, es tindrà una consideració especial en els supòsits de mobilitat geogràfica de les empleades públiques víctimes de la violència masclista.

Arxius relacionats