Detall Notícia

El Consell ratifica el pla de desescalada dissenyat per Igualtat per als centres d'infància i adolescència i persones amb diversitat funcional

22/05/2020

- Els plans de transició a la nova normalitat en aquests recursos s'han adaptat a les directrius establides per les autoritats sanitàries
- Les visites de familiars començaran en la fase 1 als centres d'infància i als de diversitat funcional, en la fase 2El Ple del Consell ha ratificat les resolucions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals es regula el procés de desescalada i de transició a la nova normalitat, després de l'estat d'alarma per la COVID-19, en els recursos, instal·lacions i serveis dels sectors d'infància i adolescència, i de diversitat funcional i salut mental.

Ambdues resolucions s'han treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i s'han elaborat tenint en compte les directrius que han establit les autoritats sanitàries per a preservar la salut i el benestar de les persones usuàries, així com de les treballadores i els treballadors dels centres.

Pel que fa a les mesures de seguretat i higiene, les resolucions ratificades pel Ple del Consell estableixen que els centres d'atenció diürna, recursos vivencials i serveis ambulatoris, tant d'infància com de diversitat funcional, hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general com de manera específica, per a previndre el contagi per la COVID-19.

Així mateix, la disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball es modificaran, en la mesura que siga necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre les persones treballadores, i la d'aquestes respecte a les usuàries. Quan no siga possible, per raó de l'activitat, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció previst en cada fase per a la classe de servei que es tracte.

S'estableix també tindre en compte les mesures prescrites en cada moment per a evitar el contacte de les persones amb diagnòstic de COVID-19, amb símptomes compatibles amb el coronavirus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, amb altres treballadors, treballadores o persones usuàries.

Quant a la neteja i la desinfecció de les instal·lacions, s'acorda que es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres sociosanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

Equip de treball

En la planificació de la transició a les distintes fases, els centres i serveis, tant d'atenció a la infància i adolescència com els destinats a persones amb diversitat funcional i salut mental, començaran a prendre les mesures establides en el pla en funció de la fase de procés de desescalada vigent en l'àmbit territorial en què s'ubique el centre o servei.

S'estableix, així mateix, que els centres i serveis comptaran, excepte indicació contrària, amb aquells efectius que hagueren sigut reassignats, i que es reincorporaran als seus llocs ordinaris mitjançant l'adaptació dels horaris d'atenció, sempre que siga possible, a les necessitats de conciliació de les treballadores i els treballadors, tenint en compte la vigència de la suspensió de l'activitat dels centres educatius.

Queden exemptes de la incorporació a l'atenció presencial les persones amb pluripatologies per a les quals el contagi per COVID-19 puga suposar un risc greu. També queden exemptes les dones embarassades. En aquests casos s'adaptarà el lloc de treball a unes funcions que no requerisquen atenció al públic o a funcions de treball telemàtic.

Visites de familiars

D'acord amb les resolucions de la Conselleria ratificades pel Ple del Consell, s'estableixen les mesures concretes per a reprendre l'atenció i les visites als centres i serveis de manera escalonada, tenint en compte totes les mesures i les recomanacions sanitàries.

Pel que fa a les visites, l'equip directiu de cada recurs serà l'encarregat de programar-les i seran amb cita prèvia i atenent un màxim diari del 20 per cent de les persones residents.

La resolució estableix que el nombre de visitants no podrà ser superior a tres persones, que accediran a la visita d'un en un, exceptuant que tots convisquen en la mateixa casa. Es mantindrà la distància de seguretat de dos metres, amb mascareta i desinfectant-se el calcer i les mans amb solució hidroalcohòlica; a més, se'ls prendrà la temperatura abans d'entrar i se'n restringirà l'accés si té o supera els 37,5 graus.

Les visites es faran en espais habilitats per a tal fi, que preferiblement estaran a l'aire lliure, i amb la supervisió de personal tècnic del centre. Així mateix, es deixarà un mínim de 15 minuts entre l'una i l'altra per a la correcta neteja, desinfecció i ventilació d'espais.

En el cas dels centres residencials per a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, les visites es retardaran a la fase 2 atesa la vulnerabilitat del col·lectiu, però en la fase 1 la direcció de cada recurs haurà d'elaborar un protocol de visites que preveja horaris, espais, mesures preventives i duració d'aquestes atenent criteris de benestar de les persones residents i de les seues famílies.

Els criteris seran iguals als d'infància, i es limitaran les visites diàries a un màxim del 20 per cent de les persones residents, i no més de tres persones per visita, que entraran d'un en un excepte en els casos que convisquen en la mateixa casa, que podran entrar junts. Les mesures de protecció i distanciament social seran les mateixes que per a infància, de la mateixa manera que els protocols de neteja i desinfecció.

Atenció presencial i telemàtica

Tal com regula la resolució, els centres d'atenció diürna i ambulatòria per a persones amb diversitat funcional i salut mental començaran a preparar l'obertura progressiva abans de l'últim dia de la fase 1, amb la programació d'horaris i torns i avaluant de manera individual la capacitat de retorn de les persones usuàries, tenint en compte criteris d'assistència voluntària i situació bio- i psicosocial de les persones i de les seues famílies.

En el cas dels centres d'atenció diürna d'infància i adolescència en situació de risc, durant la fase 1 es continuarà realitzant un seguiment adequat de cada una de les persones usuàries, preferentment de manera telemàtica, i presencial només en aquells casos en què s'estava prestant, quan siga necessari. Cosa que no és així en els punts de trobada familiar, que comencen ja en aquesta fase amb les primeres trobades presencials.

Als centres residencials, tant d'infància i adolescència com de diversitat funcional i salut mental, es continuarà amb les activitats físiques esportives i les eixides, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.