Visualització de contingut web

Presentació

 

El dia 28 d'agost de 2015, el Consell va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

 

El Decret 152/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en l'article 23, arreplega per primera vegada entre les funcions de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic la d'exercir la Unitat d'Igualtat del departament amb caràcter transversal i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. (DOGV núm. 7620 de 22/9/2015)

 

Posteriorment, el Decret 5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, manté en l'article 24 les mateixes funcions assignades al Gabinet Tècnic com a Unitat d'Igualtat, que són: (DOGV núm. 7967 de 27/1/2017)

 

 • Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

 • Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 • Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple.

 •  Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des del departament amb competències en funció pública.