Visualització de contingut web

Cens de persones cuidadores en l'entorn familiar

La teua experiència com a persona cuidadora en l'entorn familiar ens importa!

Des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es considera necessari realitzar un reconeixement públic de la figura de la persona cuidadora en l'entorn familiar com a agent important en la prestació de cures a les persones dependents en els seus domicilis.

Per aquest motiu amb data 25/11/2019 s'ha publicat en el DOGV la resolució per la qual la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives crea el cens de persones cuidadores en l'entorn familiar que té per objecte concretar quines necessitats existeixen en la Comunitat Valenciana d'accés a un procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per l'experiència en cures no professionals.

El cens citat deriva de l'Acord de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb les conselleries d'Educació, Cultura i Esport i Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (LABORA), a través del qual s'està impulsant un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadores en l'entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d'atenció a persones dependents i no disposen d'una qualificació professional específica en aquest sector.

L'objectiu és oferir a aquelles persones que han exercit o exerceixen com a cuidadores en l'entorn familiar, i que així ho desitgen i ho sol·liciten voluntàriament, la possibilitat de formar-se i obtindre una qualificació professional que els permeta poder accedir a un treball com a cuidador/cuidadora o gerocultor/gerocultora en centres d'atenció a persones dependents, com a auxiliar d'ajuda a domicili o, si escau, com a assistent personal de persones dependents en les modalitats que corresponguen.

Requisits:

Les persones que desitgen inscriure's en aquest cens hauran de complir els requisits següents:

  • Ser major de 18 anys.

  • Tindre la nacionalitat espanyola o la residència legal en territori espanyol.

  • La persona sol·licitant haurà de tindre reconeguda la condició de persona cuidadora en la resolució d'aprovació del programa individual d'atenció (PIA) de la persona o persones dependents ateses.

  • Haurà de disposar d'una experiència mínima com a persona cuidadora en l'entorn familiar de 3 anys i 2.000 hores en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en aquest cens.

  • Que no disposen d'una qualificació professional específica en el sector professionalitzat d'atenció a persones dependents.

  • I que estiguen interessades a participar en els procediments de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i en la formació que fóra necessària per a adquirir la qualificació professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili o d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.

Passos a seguir:

El primer pas consistirà en la inscripció en aquest cens de les persones cuidadores en l'entorn familiar que estiguen interessades a accedir a les qualificacions professionals d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili o d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials. Per a la seua inscripció hauran d'emplenar la sol·licitud que es troba disponible en aquesta web. Aquesta sol·licitud es presentarà preferentment en el registre de l'Ajuntament de residència de la persona sol·licitant, i serà remesa a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la comprovació del compliment dels requisits d'accés, i la formalització de la inscripció en el cens. L'objectiu d'aquest cens és únicament identificar quines persones estan interessades a accedir a les citades qualificacions professionals.

El segon pas consistirà en el fet que quan la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoque el procediment específic per a l'obtenció de les qualificacions professionals anteriorment esmentades, les persones que hagen quedat inscrites en aquest cens rebran una comunicació en què els informaran que ja poden inscriure's en aquesta convocatòria per a accedir a la qualificació professional que sol·liciten. L'obtenció d'aqueixes qualificacions es realitzaran a través d'accions i cursos formatius amb una duració establida en els quals es tindrà en compte l'experiència en les cures en l'entorn familiar.

Informació Relacionada