Visualització de contingut web

Prestació vinculada al servei de centre de dia / centre residencial

La prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial o centre de dia té per objecte contribuir al finançament del cost del servici establit en el programa individual d'atenció de cada beneficiari, en funció del grau de dependència. Es reconeixerà únicament quan no siga possible l'atenció a través de la xarxa de centres i servicis públics i concertats.

Estarà en tot cas vinculada a l'adquisició d'un servei establit en el PIA per part del beneficiari.

Tindran dret a la prestació econòmica vinculada al servei els qui reunisquen els següents requisits acumulativament:

a) Complir les condicions específiques previstes per a l'accés al centre o serveis d'atenció a què es vincula la prestació segons el seu PIA.

b) Ocupar, de forma continuada, plaça privada no concertada en centres acreditats o rebre la prestació d'altres serveis mitjançant empreses acreditades. S'entén que hi ha continuïtat en la recepció del servei quan no existisca, durant l'any natural, períodes d'absència d'ocupació que superen els dos mesos.

CENTRES DE DIA ACREDITATS PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

RESIDÈNCIES ACREDITADES PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS