Visualització de contingut web

Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal

Definició

Són mesures dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o haver sol.licitat la situació de dependència.

Tindre la seua residència legal en un domicili siti en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Ser menor de 65 anys.

Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol.licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

Idoneïtat de l'actuació o ajuda sol.licitada per a cobrir la necesitat que planteja el sol.licitant, que haurà de ser avaluada per l'òrgan instructor.

No haver obtingut ajuda pel mateix concepte en els últims 5 anys.

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV

 

Modalitats

 

Les Ajudes per al Desenvolupament Personal poden ser:

 

Ajudes tècniques i productes de suport.

Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.

Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

Ajuda per al transport.

 

 

Convocatòria 2020

 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Del 23 de gener al 21 de febrer de 2020.

 

 

 

Lloc de presentació de sol·licituds

 

 

Model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Serveis».

 

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

 

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant,

 

 

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió.