Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal

Definició

Són mesures dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o haver sol.licitat la situació de dependència.

Tindre la seua residència legal en un domicili siti en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Ser menor de 65 anys.

Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol.licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

Idoneïtat de l'actuació o ajuda sol.licitada per a cobrir la necesitat que planteja el sol.licitant, que haurà de ser avaluada per l'òrgan instructor.

No haver obtingut ajuda pel mateix concepte en els últims 5 anys.

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV