Centre d'Atenció Temprana

Definició

Són centres destinats al tractament assistencial i/o preventiu de xiquets i xiquetes amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 a 6 anys.

Beneficiaris

Xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys, amb discapacidad o riesc de patir-la, que hagen sigut valorats com a de risc pels equips corresponents dels servicis de pediatria dels centres hospitalaris i d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat i per l'equip de valoració del Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats provincial.

Ubicació

En centres urbans i pròxims a equipaments comunitaris.

Capacitat

La capacitat d'atenció en els centres serà d'un mínim de 35 places i un màxim de 70.

Prestacions

Els Centres d'Estimulació Precoç hauran d'efectuar prestacions d'assistència integral, i com a mínim les següents:

  • Diagnòstic, tractament, orientació i seguiment
  • Coordinació amb els recursos comunitaris
  • Atenció individual i familiar, dotant als pares i a les mares de pautes per aconseguir conductes estimuladores i educatives
  • Tractament fisioterapèutic especialitzat en cas d'alteracions neurològiques que puguen fer preveure una discapacitat motórica
  • Tractament logopèdic especialitzat en els supòsits d'hipoacúsia