Ajudes per a l'atenció institucionalitzada a persones amb discapacitat i malaltia mental crònica

Definició

Són ajudes dirigides a les entitats titulars d'estos servicis especialitzats que contribuïxen a l'atenció i promoció del benestar social de les persones amb discapacitat i amb malaltia mental.

Les subvencions tenen per objecte finançar les despeses de manteniment dels següents tipus de centres de servicis socials especialitzats.

Requisits

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de reunir amb anterioritat a la publicació de l'Ordre de convocatòria els següents requisits:

  • Ser menor de 65 anys.
  • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat i tenir sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència.
  • Estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua integració social, o bé mancar de domicili o tenir una situació familiar greu que impedisca l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no pot desenvolupar una vida autònoma.
  • Tenir establida l'extrema urgència i necessitat de l'ajuda mitjançant els informes corresponents

Modalitats

Les ajudes per al desenrotllament personal podran ser:

  • Ajudes tècniques i productes de suport
  • Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar
  • Ajuda per a l'adaptació de vehicles
  • Ajuda per a transport

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.