Ajudes per a l'atenció institucionalitzada a persones amb discapacitat i malaltia mental crònica

Definició

Són ajudes dirigides a les entitats titulars d'estos servicis especialitzats que contribuïxen a l'atenció i promoció del benestar social de les persones amb discapacitat i amb malaltia mental.

Les subvencions tenen per objecte finançar les despeses de manteniment dels següents tipus de centres de servicis socials especialitzats.

Requisits

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de reunir amb anterioritat a la publicació de l'Ordre de convocatòria els següents requisits:

  • Ser menor de 65 anys.
  • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat i tenir sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència.
  • Estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua integració social, o bé mancar de domicili o tenir una situació familiar greu que impedisca l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no pot desenvolupar una vida autònoma.
  • Tenir establida l'extrema urgència i necessitat de l'ajuda mitjançant els informes corresponents

 

Convocatòria 2020

 

 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Del 23 de gener al 1 de desembre de 2020.

 

 

 

Lloc de presentació de sol·licituds

 

 

Model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Serveis».

 

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

 

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant,

 

 

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió.