Entitats locals 2015

« Ves enrere

Programes d'integració social poble gitano 2015

Programes d'integració social poble gitano 2015

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DEL GASTO

1.1. Els gastos a justificar en les subvencions relatives al poble gitano hauran de ser, com a mínim, igual al gasto total estimat dels programes objecte de subvenció, i es correspondran sempre amb els continguts dels esmentats programes, i no seran admissibles gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció dels programes subvencionats. Així mateix, no podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats, i en cas contrari es procedirà a la minoració proporcional o al desistiment sense efecte corresponent, i a l'exigència, si és el cas, de devolució dels imports indegudament percebuts.

1.2. Durant el transcurs del període objecte de subvenció i sempre que es produïsquen bestretes a compte de la subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació, davant de la Direcció Territorial de Benestar Social de la província corresponent, d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la corporació en eixe període, subscrit pel seu interventor i amb el vistiplau del seu alcalde-president, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció (model I).

1.3. En la subvenció concedida, en la qual s'hagen produït bestretes a compte, amb anterioritat al 31 d'octubre del 2015 (inclusivament), la corporació local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el període esmentat.

1.4. La corporació local disposa de termini fins al 31 de gener de 2016 per a presentar un certificat de justificació d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat de reconeixement de l'obligació de pagament (model I).

  • Certificat de justificació d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat (model II).

 3r. OBLIGACIÓ ESPECÍFICA

  •  Hauran d'omplir la "Fitxa d'Avaluació de Projectes. Pla de Desenrotllament Gitano" (model III) per a l'exercici 2015, referida a la descripció del projecte, del compliment dels objectius d'intervenció, execució econòmica del projecte, personal adscrit al projecte, activitats i persones usuàries d'aquelles, accions formatives per a l'ocupació i generació d'ocupació, altres activitats realitzades, participació de la població i valoració del projecte.
  • Una vegada omplida es remetrà amb identificació del responsable de la seua tramitació en l'Entitat Local, a la direcció territorial corresponent, que la remetrà a la Direcció General de Servicis Socials i Menor.
  • El termini màxim per a la seua presentació davant de la Direcció Territorial serà el 31 de gener de 2016.