novetats

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE 2020, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT D'EMISSIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL I CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDITS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE 2020, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT D'EMISSIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL I CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDITS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Amb data 16 de gener de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

L'esborrany del projecte de decret podrà ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/es/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http: www.gvaoberta.gva.es).

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte "Aportacions al Projecte de Decret pel qual es regula el procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana."

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

El termini de presentació finalitza el 7 de febrer de 2020.