Processos tancats

« Ves enrere

Beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)

 

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei de Procediment Administratiu Comú), se sotmet a audiència ciutadana el PROJECTE D'ORDRE, de XX de XX, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text de l'avantprojecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat.Les aportacions es remetran a la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte: Aportacions al PROJECTE D'ORDRE, de XX de XX, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat de l'ordre al que es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals es sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

El termini d'aquesta audiència és de quinze dies hàbils a partir del següent al del seu anunci, que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 17 de novembre de 2017. Per tant, les al·legacions i aportacions poden presentar-se fins al 12 de desembre de 2017, inclusivament.