Processos tancats

« Ves enrere

PROJECTE D'ORDRE , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat

PROJECTE D'ORDRE , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei de Procediment Administratiu Comú), se sotmet a audiència ciutadana el PROJECTE D'ORDRE , de XX de XX, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.

Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text de l'avantprojecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat. Les aportacions es remetran a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte: "Aportacions al projecte d'ordre de modificació de l'ordre de bases d'ajudes per a programes d'igualtat en la diversitat".

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article o part del mateix al que es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta.

El termini d'aquesta audiència és de quinze dies hàbils a partir del següent al del seu anunci, que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 5 de juliol de 2018, per tant, les al·legacions i aportacions poden presentar-se fins al 26 de juliol de 2018, inclusivament.

Documentació

  • PROJECTE D'ORDRE , de XX de XX, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.