Visualització de contingut web

Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat

Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat, al qual li corresponen les funcions següents:

 • Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure l'exercici efectiu del dret constitucional d'igualtat per als col·lectius de la diversitat: sexual i de gènere (LGTBI), ètnica (especialment poble gitano), cultural i religiosa.
 • Coordinar l'actuació dels diferents organismes i entitats de la Generalitat amb la finalitat de promoure la igualtat dels col·lectius de la diversitat.
 • Posar en marxa polítiques d'igualtat per als col·lectius de la diversitat, en col·laboració amb la resta de les administracions públiques.
 • Preparar, tramitar, gestionar i portar el seguiment de subvencions i ajudes destinades a posar en marxa programes d'igualtat per als collectius de la diversitat i de sensibilització en els valors de la diversitat.
 • Promoure l'elaboració d'estudis i investigacions sobre la situació dels col·lectius de la diversitat a la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar i fomentar l'elaboració i implantació de plans de diversitat en les empreses i altres entitats per mitjà de l'assessorament i la formació d'aquestes.
 • Participar, en representació de la Generalitat, en aquells òrgans de coordinació relacionats amb les polítiques d'igualtat dels col·lectius de la diversitat.
 • Gestionar, en el marc de les iniciatives europees, projectes encaminats a afavorir la promoció i la implantació de polítiques d'igualtat per als col·lectius de la diversitat.
 • Prestar suport tècnic als diferents òrgans consultius en matèria de diversitat dependents de la Generalitat Valenciana.
 • Impulsar i gestionar els fons bibliogràfic especialitzats en diversitat titularitat de la Direcció General.
 • Aquelles que en el marc del seu àmbit funcional li encomane la Direcció General.