Visualització de contingut web

Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu es un dels Fons Estructurals de l'Unió Europea, creat des de 1957 per a promoure l'ocupació i el desenvolupament dels recursos humans en tots els països de la Unió.

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació es un dels 11 objectius temàtics del Fons Social Europeu. En relació amb aquest objectiu, el Reglament del Fons Social Europeu estableix que deurà destinar-se com a mínim el 20% de la dotació del FSE a fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa".

El Fons Social Europeu cofinança, en la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, mitjançant la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la següent acció:

 

Itineraris Integrats d'Inserció Sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social
Eix Prioritari 2: Foment de l'inclusió social i la lluita contra la pobresa i la discriminació Objectiu Tematic Prioritats d'inversió Objectius Específics Linees d'actuació
Objectiu temàtic Prioritats d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
9: Foment de l'inclusió social i lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 9.1: Inclusió activa, particular en vistes a fomentar la igualdad d'oportunitats, participació activa i la millora de la empleabilitat. 9.1.1 – Millorar la inserció socio-laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, mitjançant l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. 1. ITINERARIS INTEGRATS PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.


Documentació per a la gestió i justificació de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu

Memòria tècnica

Justificació econòmica

SUBVENCIONS

 

 

L'enllaç al tràmit de presentació telemàtica de sol·licituds per a les entitats locals és:

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18190

 

L'enllaç al tràmit de presentació telemàtica de sol·licituds per a les entitats del tercer sector és:

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19128

 

El termini de presentació comença el 04/01/2018 i finalitzarà el 05/02/2018, ambdós inclosos.

 

 

NORMATIVA

Normativa europea
La legislació que defineix el nou marc i les noves prioritats del Fons Social Europeu per al periode 2014-2020, esta emmarcada en els següents documents.

  • Reglament (UE) N.º 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, pel que s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural i al fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013)
  • Reglament (UE) N.º 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es reroga el Reglament (CE) n.º 1081/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013) i REGLAMENT (UE) nº2015/779 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de Maig de 2015, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº1304/2013 en lo que es refereix al import de la pre-financiació inicial adicional abonada pels programes operatius recolzats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (Diari Oficial de la Unió Europea de 21-05-2015).
  • Reglament d'execució (UE) N.º 821/2014 de la Comissió de 28 de Juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en lo que es refereix a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades (Diari Oficial de la Unió Europea 29.07.2014).

Ámbito Estatal

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

COMUNICACIÓ 2014-2020