Visualització de contingut web

Funciones del servicio

Corresponen al Servei d'Inclusió Social, Desenvolupament Comunitari i Voluntariat les funcions següents:

  • Gestionar el seguiment i avaluació del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.
  • Gestionar estratègies específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social.
  • Coordinar qualsevol fòrums, plataformes, meses de solidaritat o altres òrgans, l'objectiu dels quals siga pal·liar situacions de necessitat o resoldre emergències socials.
  • Gestionar programes de desenvolupament comunitari com a eina d'inclusió i de cohesió social.
  • Gestionar la prestació dels serveis i la gestió dels centres de serveis socials que siguen de titularitat de la Generalitat.
  • Estudiar la legislació i valorar i proposar la necessitat de mesures normatives relacionades amb el seu àmbit funcional que permeten posar fi a les desigualtats socials i l'empobriment.
  • Promoure polítiques de suport al voluntariat social com a eina de cohesió i vertebració del territori.
  • Coordinar les accions de convivència social amb les entitats i plataformes en què s'organitza.
  • Totes aquelles que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la direcció general.