Visualització de contingut web

REQUERIMENT DE LA CONVOCATÒRIA D'IRPF 2017

Requeriment d'esmena de la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'inversió d'interés general per atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana

Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades a l'empar de la RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides a la realització de programes d'inversió d'interès general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana.

31 de gener de 2018. Es fa públic, en l'Annex 1, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats que per falta de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'esta publicació (del 1 de febrer de 2018 al 14 de febrer de 2018, ambdós inclosos), aportant la documentació que se'ls requereix. (Article 7.4 de l'ORDRE 7/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de programes d'interès general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, i el resolc sisé de la RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2017.

De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

Annex 1. Llistat d'expedients a esmenar:

Requerimient d'esmena de la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana

Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades a l'empar de la RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interès general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana.

21 de novembre de 2017. Es fa públic, en l'Annex 1, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats que per falta de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'esta publicació (del 22 de novembre de 2017 al 5 de desembre de 2017, ambdós inclosos), aportant la documentació que se'ls requereix. (Article 7.4 de l'ORDRE 7/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de programes d'interès general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, i el resolc sisé de la RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017.

De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

Annex 1. Llistat d'expedients a esmenar

Annex 2. Llistat addicional d'expedients a esmenar