Acolliment familiar - Modalitats

L'acolliment familiar és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent en matèria de protecció de xiquet o xiquetas (la Generalitat, a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Iclusives), com a forma d'exercici de la guarda, per mitjà de la qual s'atorga l'atenció d'un xiquet o xiqueta a una persona o nucli familiar, amb l'obligació de vetlar per ell, tindre'l en companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, a fi d'integrar-lo en una vida familiar que substituïsca o complemente temporalment la seua d'origen.

L'acolliment familiar es formalitza per escrit, amb el consentiment de l'entitat pública (tinga o no la tutela o la guarda), de les persones que reben el xiquet o xiqueta, del xiquet o xiqueta si té més de 12 anys fets, dels pares que no estiguen privats de la pàtria potestat o el tutor.
El document de formalització ha de contindre els punts següents: consentiments necessaris, modalitat d'acolliment, drets i deures de les parts, atenció sanitària, règim de visites per part de la família del xiquet o xiqueta acollit, compromís de col·laboració de la família biològica i sistema de cobertura per part de l'entitat pública.

Modalitats

Atenent la finalitat, poden adoptar-se les modalitats següents previstes en el Codi Civil:

Acolliment familiar temporal, que té caràcter transitori, perquè de la situació del xiquet o xiqueta se'n preveu la reinserció en la seua pròpia família o mentres s'adopta una mesura de protecció que tinga un caràcter més estable.

Acolliment familiar permanent, quan l'edat o altres circumstàncies del xiquet o xiqueta i la seua família així ho aconsellen.

Delegació de guarda amb fins d'adopció, que es formalitzarà quan l'entitat pública eleve la proposta d'adopció del xiquet o xiqueta o quan considere que, abans d'elevar esta proposta, siga necessari establir un període d'adaptació del xiquet o xiqueta a la família.

Atenent la forma de constitució, segons determina el Codi Civil:

Al seu torn, l'acolliment, en les modalitats de temporal i permanent, pot distingir-se quant a la vinculació de la família o persona acollidora i el xiquet o xiqueta en:

Acolliments familiars en família extensa, que són els que es formalitzen amb persones vinculades amb el xiquet o xiqueta per una relació de parentiu: es manté el xiquet o xiqueta en el seu entorn familiar amb l'objectiu d'evitar que se'n desvincule afectivament. S'assimilen a estos acolliments els formalitzats amb persones vinculades amb el xiquet o xiqueta o amb la seua família per una relació especial i qualificada.

Acolliments familiars amb família educadora, que són els que es formalitzen amb persones sense cap vinculació amb el xiquet o xiqueta, en funció de l'interés educatiu d'este. Esta família ha d'estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores, del qual n'hi ha un en cada direcció territorial d'Igualtat i polítiques inclusives.