« Ves enrere

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA CIUTADANA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL S'APROVA I DÓNA PUBLICITAT Als DRETS I RESPONSABILITATS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA CIUTADANA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL S'APROVA I DÓNA PUBLICITAT Als DRETS I RESPONSABILITATS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Audiència ciutadana (Art. 133.2 *LPACAP)

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei de Procediment Administratiu Comú), se sotmet a audiència ciutadana el PROJECTE DE DECRET del Consell, pel qual s'aprova i dóna publicitat als drets i responsabilitats de les famílies acollidores de la Comunitat Valenciana. Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions al text de l'avantprojecte, que figura com a document adjunt, les persones potencialment afectades en els seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals qualsevol altra persona o entitat. Les aportacions es remetran a la Direcció General d'Infància i adolescència per correu electrònic a l'adreça acolliment_familiar@gva.es amb l'assumpte: "Aportacions al projecte de decret de famílies acollidores ". Amb la finalitat de garantir l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article o part d'aquest, al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. El termini d'aquesta audiència és de quinze dies hàbils a partir del següent al del seu anunci, per tant, les al·legacions i aportacions poden presentar-se fins al 6 de maig de 2019, inclusivament.

PROJECTE DE DECRET