« Ves enrere

Llistats d'assignació i tramitació

Llistats d'assignació i tramitació

Assignació de menors sense especials necessitats de fins a 12 mesos d'edat

Per acord del 26 de setembre de 2013, el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat,  segueix el següent criteri de selecció de família per a l'adopció de xiquets o xiquetes de menys d'un any d'edat:

Es proposarà únicament a sol•licitants que, en el moment de l'assignació, no hagen aconseguit els quaranta-tres anys d'edat, llevat que no hi haguera famílies declarades idònies per a un menor, de les característiques del que serà adoptat, que complisquen este criteri, que el menor forme part d'un grup de germans en què hi haja altres menors de més edat o que el seu interés aconselle una altra cosa.

En el cas de les sol•licituds conjuntes, es prendrà com a edat dels sol•licitants la del més jove, excepte si la diferència d'edat entre els dos membres de la parella és superior a cinc anys, i en este cas es considerarà, com a tal, la mitjana aritmètica de les edats d'ambdós.

Per tant, els sol•licitants han de tindre vigent la seua declaració d'idoneïtat i complir el  criteri indicat. En cada sessió que celebra, el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat actualitza un llistat amb les sol•licituds més antigues que complixen estos requisits. Si desitja consultar eixe llistat, pot fer-ho per mitjà de l'enllaç que figura més avall en esta pàgina. Per raons de protecció de dades de caràcter personal, en el llistat publicat únicament es fa constar el número de l'expedient i la data de sol•licitud.

El procediment d'assignació d'estos menors és el següent:

1.- Assignació de menors tutelats per la Generalitat en els expedients administratius dels quals consta l'assentiment dels seus progenitors per a l'adopció o bé han sigut abandonats sense que els progenitors estiguen identificats.

En estos supòsits, el Consell d'Adopció faculta la pròpia Secretaria per a assignar família a estos menors en el període de temps comprés entre dos sessions ordinàries del Consell d'Adopció, a fi de no dilatar innecessàriament la seua integració  en una família. La família serà seleccionada segons l'orde establit en l'última sessió de manera que, entre les famílies disponibles per a cada menor, només s'acudirà a una posterior si l'anterior rebutja l'assignació.

En tot cas, queden exclosos d'este procediment, per endavant, les assignacions de menors amb problemes de salut rellevants que requerixen d'un estudi detallat de les condicions dels sol•licitants per a atendre les seues necessitats.

2.- Assignació de menors tutelats per la Generalitat en els expedients administratius dels quals no consta l'assentiment dels seus progenitors per a l'adopció.

L'assignació la realitza el Consell en cada sessió si, després de l'exposició del contingut de l'expedient del menor, considera que este es troba en situació jurídica d'adoptabilitat. Les famílies són seleccionades seguint el criteri d'antiguitat de la data de sol•licitud, llevat que l'interés del menor exigisca, de forma justificada, atendre a altres criteris.

Llistat d'expedients d'adopció nacional per a la selecció de famílies

Este llistat és el que s'utilitza en les sessions del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat per a seleccionar famílies adoptives per a les propostes d'adopció. En el llistat s'arrepleguen tots els expedients d'adopció nacional amb idoneïtat vigent, si bé s'han omés aquells que, per alguna circumstància concreta no poden ser seleccionats (per exemple, per suspensió de la tramitació). En el llistat no consten dades de caràcter personal, però sí les característiques essencials que defineixen el projecte adoptiu (adopció amb o sense contacte, adopció conjunta d'un grup de germans, interval d'edat del menor o la menor i altres necessitats especials).

En este llistat s'inclouen també aquells expedientes amb idoneïtat vigent que complixen el requisit per a l'assignació de menors sense necessitats especials de menys d'un any. No obstant això, els esmentats expedientes figuren també en un llistat a banda per a facilitar la seua consulta.

En el procediment per a l'assignació de menors, si bé es té en compte el criteri d'antiguitat de la data de sol·licitud, es consideren altres factors com són: l'adequació als criteris d'edat establits, les necessitats especials que contempla el projecte adoptiu, el lloc de procedència del menor quan per raons de seguretat és convenient garantir una certa distància i qualsevol altra circumstància que s'haja de tindre en compte per a aconseguir la primacia de l'interés superior del menor, tal com s'establix en la legislació vigent.

Llistats per l'enviament d'oferiments d'adopció internacional a països amb remissió restringida

Si el nombre d'oferiments d'adopció internacional que poden remetre's a un país determinat està limitat, perquè les seues autoritats establixen una quota o per alguna circumstància anàloga, la direcció general competent en matèria d'adopció crea una llista d'espera de les famílies declarades idònies per a eixe país, que és única per a tota la Comunitat Valenciana i que s'ordena d'acord amb l'antiguitat de la data del oferiment. La remissió dels expedients, en estos casos, es fa segons l'orde establit en esta llista.

En l'actualitat hi ha dos llistes d'espera d'este tipus, per a oferiments dirigits a la República Socialista del Vietnam, que s'ocupen de les llistes de xiquets vietnamites necessitats de famílies substitutes: una per a menors de la llista 1 (xiquets sense discapacitat i sense malalties greus) i una altra per a menors de la llista 2 (xiquets discapacitats, xiquets que patixen malalties greus, xiquets de més de 5 anys d'edat i grups de germans, dos o més).

Llistat d'expedients d'adopció nacionals pendents de declaració d'idoneïtat

En este llistat, que complementa l'anterior, figuren, per orde de data d'entrada, tots els expedients d'oferiment d'adopció nacional dels quals està pendent la declaració d'idoneïtat, bé perquè encara no ha sigut declarada o bé perquè ha perdut la seua vigència i ha de declarar-se novament.

A fi de comptar amb informació actualitzada sobre la família en el moment en què puga ser seleccionada per a una proposta d'adopció, la formació i valoració psicosocial per a la declaració d'idoneïtat no s'inicia fins que, atenent a la data de presentació de la sol·licitud, es considera que està relativament pròxim el moment en què puga ser assignada. Per això, la major part dels expedients que figuren en este llistat, especialment els presentats a partir de 2009, encara no han començat a tramitar-se.

No obstant això, es prioritzen els oferiments per a l'adopció de menors en situació d'especial necessitat, a fi de disposar de famílies per a tots els perfils de menors que precisen ser adoptats. En este cas, s'atén més al projecte adoptiu què a la data de presentació, i es tramiten abans aquells oferiments que contemplen característiques per a les que hi ha poques famílies disponibles.

Els llistats poden consultar-se per mitjà de l'enllaç que figura més avall. Estan subjectes a freqüents variacions per distintes causes: presentació de noves sol·licituds, declaració o caducitat de la idoneïtat, reactivació o suspensió de la tramitació, desistiment, proposta d'assignació, etc. Les dades contingudes corresponen, per tant, a l'última actualització, realitzada en la data que es fa constar.