« Ves enrere

Informació important per a sol·licitants d'adopció

Informació important per a sol·licitants d'adopció

Taxa per servicis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals

Des de l'1 de gener de 2014, els sol·licitants d'adopció internacional hauran d'abonar una taxa per servicis administratius i tècnics en matèria d'adopcions internacionals, regulada en el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, segons la modificació introduïda per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.

Els expedients presentats fins al 31 de desembre de 2013, inclusivament, no es gravaran amb la taxa, encara que se'n faça una nova valoració per a renovar la idoneïtat o actualitzar l'informe psicosocial.

Abans de la realització de l'avaluació psicosocial, els sol·licitants rebran les indicacions oportunes per al pagament i no es durà a terme l'avaluació esmentada fins que no se n'haja rebut el document acreditatiu.

Respecte a la regulació d'esta taxa, convé destacar la informació següent:

Esta taxa té dos fets imposables:

1) L'elaboració per part de la Generalitat dels informes de seguiment de les adopcions internacionals (que ja es pagava anteriorment i l'import dels quals ha sigut actualitzat).
2) La realització d'alguna de les valoracions psicosocials següents:

  • Valoració psicosocial per a la declaració d'idoneïtat.
  • Valoració psicosocial per a l'actualització de l'informe psicosocial d'idoneïtat.

Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial i s'aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota quan:

  • El sol·licitant siga membre d'una família nombrosa de categoria general.
  • El sol·licitant tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 (és suficient que un dels dos sol·licitants complisca esta condició).
  • El sol·licitant siga membre d'una família monoparental de categoria general. 

Estes bonificacions són compatibles entre si i, a més, poden acumular-se a alguna de les següents:

  • Bonificació del 50 per cent de la quota quan ja haguera sigut declarada amb anterioritat, en el mateix expedient, la idoneïtat dels sol·licitants.
  • Bonificació del 50 per cent de la quota quan es tramiten simultàniament dos sol·licituds d'adopció internacional i ja s'haguera satisfet la taxa corresponent a la valoració d'una d'estes.

(Estes dos últimes bonificacions no són compatibles entre si.)

 

 Criteri de diferència màxima d'edat 

La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència ha establit un nou criteri d'idoneïtat relatiu a la diferència màxima d'edat entre persones adoptants i adoptades, per tal d'harmonitzar-ho amb el criteri de capacitat per a l'adopció introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència mitjançant la modificació del Codi civil.

Este criteri i els detalls de la seua aplicació, s'arrepleguen en la instrucció 9-2016 que figura com a document adjunt al peu d'aquesta pàgina.