« Ves enrere

Acolliment Familiar. Modalitats

Acolliment Familiar. Modalitats

Conceptes bàsics i modalitats d'acolliment familiar de menors

L'acolliment familiar és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors (la Generalitat, a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) , com a forma d'exercici de la guarda, per mitjà de la qual s'atorga l'atenció d'un menor a una persona o nucli familiar, amb l'obligació de vetlar per ell, tindre-ho en la seua companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, a fi d'integrar-ho en una vida familiar que substituïsca o complemente temporalment a la seua d'origen.

Modalitats

Atenent a la seua duració i objectius pot adoptar les modalitats següents:

a) Acolliment familiar d'urgència, principalment per a menors de sis anys, que tindrà una duració no superior a sis mesos, en tant es decidix la mesura de protecció familiar que corresponga.

b) Acolliment familiar temporal, que té caràcter transitori, bé perquè de la situació del menor es preveja la reintegració d'este en la seua pròpia família, o bé en tant s'adopte una mesura de protecció més estable com l'acolliment familiar permanent o l'adopció.

c) Acolliment familiar permanent, que té caràcter més estable per no ser possible la reintegració familiar, o en casos de menors amb necessitats especials, o bé quan les circumstàncies del menor i la seua família així ho aconsellen.

Al seu torn, l'acolliment familiar, quant a la vinculació de la família o persona acollidora i el menor, es diferència entre:

a) Acolliment familiar en família extensa, que és aquell que es formal amb persones vinculades amb el menor per una relació de parentiu per a evitar que este es desvincule afectivament del seu entorn familiar, mantenint-ho en el mateix. S'assimila a este acolliment aquell formalitzat amb persones vinculades amb el menor o amb la seua família per una especial i qualificada relació (famílies acostades) .

b) Acolliment familiar amb família aliena o educadora, que és aquell que es formalitza amb persones sense cap vinculació amb el menor, en funció de l'interés educatiu d'este.

Esta família ha d'estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores. L'acolliment en família educadora pot ser especialitzat, realitzant-se amb persones amb especial dedicació i disponibilitat.