Visualització de contingut web

Audiència ciutadana

Modificació dels articles 2, 6 i 8 de la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels Punts d'Encontre Familiar de la Comunitat Valenciana.

En compliment del que disposa l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a audiència ciutadana la modificació dels articles 2, 6 i 8 de la Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels Punts d'Encontre Familiar de la Comunitat Valenciana.

Per mitjà d'este tràmit poden formular al·legacions a l'esborrany de projecte de llei, que figura en en esta mateixa pàgina, els ciutadans i ciutadanes que puguen veure's afectats en els seus interessos i drets per  la disposició, i també fer aportacions addicionals altres persones o entitats.

El termini per a participar en l'audiència és de 15 dies a partir de l'endemà a la publicació en la web,  conclourà el pròxim 4 de setembre de 2017

Les aportacions es remetran per mitjà de correu electrònic a la direcció dginfanciaiadolescencia@gva.es, indicant en l'assumpte: Audiència Modificació Llei Punts d'Encontre Familiar. A fi de facilitar la incorporació de l'aportació al projecte, es prega que en l'aportació es mencionen expressament els articles i apartats concrets als que afecta i si és possible, que es propose un text alternatiu.