Visualització de contingut web

Autonòmica

  • La llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOCV núm. 8450, de 24 de desembre de 2018).
  • Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, de Regulació dels Procediments d'Emergència Ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7911, de 7 de novembre de 2016).
  • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4008, de 28 de maig de 2001), modificat pel Decret 28/2009, de 20 de febrer (DOGV núm. 5961, de 24 de febrer de 2009).
  • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV núm. 8197, de 23 de desembre de 2017).
  • Decret 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la prestació econòmica per a la sustentació a la criança en famílies acollidores (DOGV *múm. 8216, de 19 de gener de 2018).
  • Decret 65/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat (DOGV núm. 6531, de 30 de maig de 2011).
  • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i Registre de Reclamacions formulades contra entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4271, de 14 de juny de 2002).Ordre 8/2016, de 8 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i programes d'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen aconseguit la majoria d'edat (DOGV núm. 7760, de 14 d'abril de 2016).
  • Ordre 19/2013, de 4 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, que regula el carnet de família educadora en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7156, de 20 de novembre de 2013).
  • Ordre de 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i condicions materials i de funcionament dels centres de protecció de menors, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.532, de 27 de juny de 2003).
  • Ordre de 17 de gener de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'organització i funcionament dels centres de protecció i l'acolliment residencial i d'estada de dia de menors en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5.693, d'1 de febrer de 2008).