Bolívia

Legislació boliviana

 • Bolívia ha ratificat el Conveni de l'Haia de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional, en data 12 de març de 2002. Va entrar en vigor l'01.07.2002. 
 • Acord bilateral entre el Regne d'Espanya i la República de Bolívia en matèria d'adopcions, subscrit a Madrid el 29.10.2001. 
 • Codi del Xiquet, Xiqueta i Adolescent. Llei número 2026, de 27.10.1999. 
 • Decret Suprem número 27443, de 08.04.2004, Reglament de la Llei número 2026, del Codi del Xiquet, Xiqueta i Adolescent. 
 • Decret número 28023, de 04.03.2005, pel qual es regulen els procediments administratius de les adopcions nacionals i internacionals. 
 • Constitució Política de l'Estat de Bolívia, de 07.02.2009. 

Requisits dels adoptants 

 • Edat: Poden adoptar els majors de 25 anys i amb una edat no superior a 50 anys. Han de tindre 15 anys més que l'adoptat. 
 • Estat civil: Només poden adoptar les persones casades que acrediten que la celebració del matrimoni és anterior a la data de naixement del menor. No és possible l'adopció per persones fadrines ni per parelles de fet.  
 • Formació de sol·licitants: s'exigix haver realitzat els cursos de preparació i formació per a ser pares adoptants.   

Requisits de l'adoptat 

 • Ha de ser menor de 18 anys. 
 • Que hi haja una resolució judicial que establisca l'extinció de l'autoritat dels pares, que n'acredite la condició d'orfe i la inexistència de vincles familiars.

Formes i efectes d'adopció

Formes d'adopció: l'adopció es constituïx per resolució judicial.  

L'adopció:plena, cosa que significa que és irrevocable i que extingix els vincles de filiació amb la família d'origen.

Documents de l'expedient

Tots els documents de l'expedient han d'estar legalitzats i autenticats.

Dels interessats

 • Formulari original de sol·licitud d'adopció. 
 • Certificats de naixement. 
 • Certificat de matrimoni. 
 • Certificat de la policia d'autorització d'entrada del menor. 
 • Certificats mèdics, que especifiquen tant la salut física com la mental. 
 • Certificat de penals. 
 • Passaports actualitzats. 
 • Fotografia recent de la família, el seu entorn i habitatge. 
 • Resguard de pagament de taxes al Consolat. 
 • 3 cartes de recomanació. 
 • Fotocòpia llibre de família. 
 • Fotocòpies del DNI. 
 • Poders per al representant de l'entitat de mediació d'adopció internacional. 
 • Comprovant de la solvència econòmica. 
 • Certificat del padró municipal. 
 • Fotografia de mida de carnet de cada sol·licitant.  

De l'entitat pública 

 • Certificat d'haver realitzat la preparació per a pares adoptius emés per l'entitat pública. 
 • Informe psicosocial. 
 • Certificat d'idoneïtat. 
 • Compromís de seguiment. 

Autoritat Central Boliviana 

 • Viceministeri d'Igualtat d'Oportunitats.
 • Direcció General d'Infància, Joventut i Persones Adultes Majors.
 • Avinguda de 16 de Julio, número 1769 (El Prado), La Paz - BOLÍVIA.

Tramitació a Bolívia

 • D'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret 28023, una vegada rebut, en doble exemplar, l'informe oficial de la idoneïtat dels sol·licitants d'adopció internacional per l'Autoritat Central Boliviana, el representant legal de l'organisme acreditat per a mitjançar l'adopció internacional, sol·licitarà a l'Autoritat Central Boliviana un exemplar de l'informe a l'efecte de presentar la demanda corresponent davant del jutge de la infància i adolescència. 
 • Segons l'article 10 del Decret 28023, per a complir l'article 16 del Conveni de l'Haia, el jutge de la infància i adolescència, davant del qual se substancia el procés d'adopció, remetrà a l'Autoritat Central Boliviana, amb caràcter previ a l'audiència d'assignació judicial establida en l'article 299 del Codi del Xiquet, Xiqueta i Adolescent, un informe sobre el xiquet, xiqueta o adolescent que ha de ser assignat. 
 • Segons l'article 11 del Decret 28023, una vegada rebuda esta informació del jutge de la infància i adolescència, l'Autoritat Central Boliviana remetrà un informe que continga les dades assenyalades per l'article 16 del Conveni de l'Haia, conjuntament amb la documentació de suport, a l'Autoritat Central de l'Estat de Recepció, en un termini no major de 72 hores computables des de la recepció de la informació, perquè l'Autoritat Central manifeste el seu acord amb l'assignació. 
 • Segons l'article 12 del Decret 28023, en compliment de l'article 17 del Conveni de l'Haia, una vegada rebut per mitjà d'una comunicació oficial l'acord per a continuar el procediment d'adopció de l'Autoritat Central de l'Estat de Recepció, l'Autoritat Central Boliviana tindrà un termini de 72 hores, des de la recepció de la comunicació oficial, per a emetre el certificat de prossecució de tràmit, i sense este requisit el jutge de la infància i adolescència no podrà continuar el procés. 
 • Temps de permanència en el país: 45 dies. 
 • L'adopció serà precedida per un període preadoptiu de convivència amb el menor a Bolívia, pel temps que l'autoritat judicial determine i que no podrà ser inferior a 15 dies. 

Consolats i Ambaixades

 • Consolat General i Ambaixada a Madrid
  C/ Velázquez, 26, 3r
  28001 MADRID
  Ambaixada: tel.: 91 578 08 35, 91 578 10 70, 91 578 20 35
  Fax: 91 577 39 46 
 • Ambaixada d'Espanya a Bolívia  
  Av. 6 de Agosto.
  2827 La Paz. Bolívia.
  Tel.: (591) 243 35 18, 243 31 39, 243 01 18, 243 12 03.
  Tel. d'emergència consular: 715 264 21.
  Fax: 211 32 67. 
   
 • Consolat General d'Espanya a Santa Cruz de la Sierra (amb jurisdicció sobre els estats de Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra i Tarija):
  Canal Cotoca C/7 Los Laureles, núm. 2245.
  Santa Cruz de la Sierra.
  Telèfon: (+591.3) 348 73 55.

Informes de seguiment

 • Duració total: 2 anys. 
 • Periodicitat: semestral. 

Entitats acreditades

FEYDA (pendent de renovar el seu acord marc a Bolívia)

Gastos de tramitació

 • Tarifes de l'entitat de mediació. 
 • Gastos de legalització i autenticació de documents. 

Observacions

Per la Resolució de 5 de novembre de 2007 el Viceministeri de Gènere i Assumptes Generacionals ha prorrogat fins al 19 d'abril de 2008 la pausa administrativa vigent des del 18 d'abril de 2005, durant la qual no es poden renovar els convenis marc amb les entitats de mediació. 

El procediment d'adopció es durà a terme per mitjà d'una ECAI. 

 

Informació actualitzada: d'agost de 2011.

Documents