Bulgària

 Legislació búlgara 

 • Codi de Família, aprovat 27 de març de 2008, va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2009. 
 • Disposició núm. 3, del 3 de setembre de 2003, sobre les disposicions reglamentàries i providències per a l'acceptació de la sol·licitud d'un menor ciutadà búlgar per part de ciutadans d'altres països (Butlletí Oficial núm. 82 de 16/09/03). Vigents els articles no derogats pel Codi de Família, de 27 de març de 2008. 
 • Disposició núm. 13, de data 30 de setembre de 2009, que regula les condicions i el procediment d'aprovació de les adopcions internacionals i de gestió dels llibres de registre de les adopcions internacionals. 
 • Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993. Des de l'1 de setembre de 2002 està en vigor entre Espanya i Bulgària.

Requisits adoptants

Poden adoptar:

 • Persones amb plena capacitat legal que no han sigut privades dels seus drets parentals. 
 • Poden adoptar els fadrins i els casats. Dos persones només poden adoptar conjuntament si són casats. 
 • No s'admeten les parelles de fet ni parelles del mateix sexe. 
 • Els adoptants han de tindre almenys 15 anys més que l'adoptant. Esta diferència no s'exigix en els casos d'adopció del fill del cònjuge. Quan es realitza per matrimoni basta amb què la unió dels cònjuges complisca este requisit. 
 • S'haurà d'estar inscrit en un registre especial del Ministeri de Justícia en el qual es registren les persones sol·licitants residents a l'estranger, que estan disposats a adoptar plenament un xiquet habitualment resident a Bulgària. 

Requisits relatius a l'adoptant

Poden ser adoptats:

 • Els xiquets menors de 18 anys.
 • Els bessons han de ser adoptats conjuntament, excepte els qui porten més de 6 mesos inscrits en el corresponent registre i no hagen pogut ser adoptats en eixe temps i es garantisca el millor interés del xiquet.Els grups de germans han de ser adoptats conjuntament si hi ha vincles afectius entre ells.
 • Els xiquets han de ser oïts pel Tribunal a partir dels 14 anys.
 • El menor búlgar haurà d'estar inscrit en un registre especial del Ministeri de Justícia per a poder ser adoptat per estranger, una vegada que s'han extingit les possibilitats d'adopció nacional.

CRITERIS TÈCNICS DE SELECCIÓ

El Consell d'Adopció ha comunicat que la selecció de candidats es realitza atenent tres paràmetres:1) les condicions que s'especifiquen, si és el cas, en el certificat d'idoneïtat, 2) les expectatives expressades pels sol·licitants sobre edat, sexe, salut, etc. i 3) la seua capacitat per a satisfer les necessitats i els interessos del menor. Ha destacat, així mateix, que la seua legislació interna posa l'èmfasi en les necessitats del menor i no en el temps que les persones sol·licitants porten inscrits al Registre. 

Formes i efectes de l'adopció

La decisió pronunciada per les autoritats locals és una decisió de caràcter judicial.

L'adopció és sempre plena.

És revocable per incompliments molt greus i ha de ser sol·licitada pel Ministeri de Justícia.

El xiquet ha d'estar inscrit en un registre de xiquets adoptables plenament (Per ser de pares desconeguts o perquè els seus pares han donat el seu consentiment per a adopció plena).

Tramitació

Procediment establit en el Conveni de l'Haia de 1993.

El tràmit dels expedients de sol·licitud d'una adopció, haurà de fer-se des de l'autoritat central espanyola a l'autoritat central de Bulgària, o a través d'ECAI, però en tot cas a través d'entitats búlgares prèviament autoritzades pel Ministeri de Justícia búlgar

No es permeten les adopcions dutes a terme de manera individual o lliure per part de les famílies.

L'expedient haurà de contindre els documents següents:

 • Sol·licitud d'adopció dirigida al ministre de justícia búlgar, per mitjà de l'autoritat central del país corresponent o per mitjà de l'entitat búlgara que ha rebut acreditació pel Ministeri de Justícia.
 • La sol·licitud haurà d'incloure informació sobre el següent:
  Breu presentació dels potencials pares adoptius: les seues dades personals, nacionalitat i ciutadania, núm. de DNI i lloc d'expedició d'este, lloc de naixement, residència actual i adreça actual i permanent.
  Breu història familiar.
  Informació sobre l'estatus econòmic i social.
  Informació sobre l'autoritat central o ECAI que actua en representació dels sol·licitants en el procés d'adopció, hi inclosa informació sobre les persones de contacte i adreça, número de telèfon, representació i disposicions de l'autorització expedida per l'organització acreditada.
  Qualsevol altra circumstància que es considere d'importància per al procés d'adopció.
  Firma de les persones sol·licitants.
 • Certificat d'idoneïtat.
 • Certificat acreditatiu de no haver sigut privat de l'exercici de la pàtria potestat.Informes psicosocials, hi inclosa informació relativa tant a la salut física com mental de les persones sol·licitants d'adopció i els membres de la família.
 • Certificat mèdic sobre la salut física i psíquica de cada sol·licitant, així com sobre l'absència de greus malalties cròniques, contagioses i venèries, SIDA, tuberculosi, etc.
 • Certificat d'antecedents penals.
 • Certificat de matrimoni en els casos d'adopció per cònjuges. En este cas, en l'informe social s'han d'incloure dades sobre els dos sol·licitants.
 • Quan la sol·licitud es presenta a través d'organisme acreditat *, l'informe anirà acompanyat pel contracte amb l'ECAI, així com el poder emés per les persones sol·licitants per a la mediació en el procediment d'adopció internacional.

Tots els documents esmentats han de ser traduïts a l'idioma búlgar i postil·lats.

* El Codi de Família búlgar establix el següent respecte als organismes acreditats: la intermediació en l'adopció internacional serà duta a terme per una persona jurídica sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual és la realització d'activitats d'interés social, inscrita al Registre Central de les Persones Jurídiques sense Ànim de Lucre i amb permís per a mitjançar del Ministeri de Justícia búlgar.

Qualsevol persona jurídica estrangera sense ànim de lucre, amb dret per a acreditar-se com a intermediari en l'àmbit de les adopcions internacionals per una autoritat estrangera, tindrà dret a dur a terme la seua activitat en la República de Bulgària, a través d'una filial, que ha rebut un permís del ministre de justícia, la qual cosa li permet dur a terme l'activitat d'intermediari en l'estat de recepció.

Una vegada comprovada la documentació remesa, i quan els permisos requerits s'hagen presentat en compliment amb el que establix el Codi de Família, els candidats són inclosos al registre corresponent. La Direcció de Protecció Jurídica Internacional de la Infància i Adopcions Internacionals examinarà la informació sobre els xiquets i les persones sol·licitants, prepararà els informes i els presentarà al Consell per a les Adopcions Internacionals (Consell)

D'ací a 60 dies després de l'entrada dels xiquets al Registre, el Consell examinarà els informes i farà la proposta al Ministeri de Justícia per a determinar una persona sol·licitant adequat.

El Ministeri haurà d'emetre una opinió sobre la proposta en un termini de 14 dies.

Si es determina que la persona sol·licitant és apropiada, s'enviarà el certificat d'assignació a l'autoritat central de l'estat de recepció i a l'organisme acreditat per a iniciar el procediment d'adopció.

En els dos mesos següents a la recepció de l'informe sobre el xiquet per l'esmentada autoritat o per l'ECAI, el Ministeri de Justícia haurà de rebre el consentiment o la negativa per a iniciar el procediment d'adopció.

En el mateix termini, el Ministeri de Justícia haurà de rebre, a més, de l'autoritat del govern i de l'organització acreditada:

 • El consentiment per escrit, o la negativa de la persona sol·licitant. En eixe document haurà de constar la declaració de la persona sol·licitant que és conscient de l'estat de salut del xiquet, que està informada sobre les conseqüències de l'adopció, la declaració sobre el contacte establit amb el xiquet, així com la declaració sobre el consentiment per a iniciar els procediments judicials.
 • Un document emés per una autoritat competent que certifique que la llei en el lloc de residència de la persona sol·licitant no permet que el xiquet siga adoptat novament.
 • Una declaració de la persona sol·licitant, amb el certificat notarial de la seua firma, en què conste que el xiquet no estarà subjecte a teràpies experimentals i que durant la seua vida cap part del seu cos serà usada per a donació d'òrgans.
 • Declaració, amb el certificat notarial de la seua firma, de la persona sol·licitant i, si és el cas, dels pares de l'adoptat, del cònjuge del sol·licitant i de l'adoptat, si té més de 14 anys, en què s'indique que el consentiment donat per ells, no s'ha donat a canvi cap benefici material.
 • Un document de pagament de la taxa establida pel Consell de Ministres búlgar per prestar el consentiment.
 • Document acreditatiu que una autoritat competent en l'Estat de residència permanent de la persona sol·licitant durà a terme el seguiment postadoptiu del xiquet.

En eixe termini la persona sol·licitant ha d'establir contacte amb el xiquet, eixe contacte pot ser realitzat pel representant de l'organització acreditada i pot ser inferior a 5 dies.

D'ací a 14 dies després de la presentació dels documents, el ministre de justícia haurà d'aprovar l'adopció.

Dins dels 3 dies següents a la recepció de la notificació que el ministre de justícia ha aprovat l'adopció, l'adoptant o l'organització acreditada haurà de presentar sol·licitud d'adopció davant del Tribunal Municipal de Sofia, a través del Ministeri de Justícia.

Sobre la base de la decisió judicial definitiva, el ministre de justícia expedirà certificat de conformitat d'acord amb el Conveni de l'Haia de 1993.

Organisme públic competent

 • Autoritat central del Conveni de l'Haia
  Ministeri de Justícia BúlgarDepartament de Protecció Jurídica Internacional del Xiquet i Adopcions Internacionals.

Núm. 1, Str. Slavianska, 1040 Sofia (Bulgària)
Telèfon: + 359 (2) 923-7303/4/359 (2) 987 a 1557
Fax: + 359 (2) 9871557

 • MInisteri de Sanitat
  Direcció General Assitència de Prevenció i Tractament Mèdic
  Departament Assistència Social i Mèdica 
  Plaza SVTA Nedelia 5, Sofia 1000

   
 • Ministeri d'Educació i Ciencies 
  Departament jurídic
  Bul. Kniaz Dondukov 2a
  Sofia 1000

Embaixades

Ambaixada de Bulgària a Madrid

Secció Consula
C/ Travesía de Sta. Mª Magdalena, núm. 15
Tel.: 91-3455761
6.

Ambaixada d'Espanya a Sofia
Sheynovo, 27 
1504 Sofia
 

Informes de seguiment

 • Duració total: 2 anys.
 • Periodicitat: semestral.

Entitats acreditades

 • ADECOP

Entitats acreditades a Bulgaria

 • MIMO.ENTITAT COL·LABORADORA D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL. DELEGACIÓ MIMO A SOFIALocalització de l'oficina registrada: c/ Liditze, 25-planta 2, ap. 6.Geo Milev, Slatina, Sofia.
   
 • PONT-BULGÀRIALocalització de l'oficina registrada: c/ Sheinovo, 11-B, baix, Sofia.
   
 • FIDEM. ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ I INTEGRACIÓ FAMILIAR DEL MENOR FIDEM, SUCURSAL BULGÀRIA.Localització de l'oficina registrada: c/ Graf Ignatiev, 53, portal B, planta 3, ciutat de Sofia.
   
 • ASSOCIACIÓ PER A L'ADOPCIÓ INTERNACIONAL I REINTEGRACIÓ. AMOR
  Localització de l'oficina registrada:
  c/ Simeonovo 15, 1164-Sofia,
  Adreça electrònica: <www.amor-bg.com>
  correu electrònic: <info@amor-bg.com>
  correu electrònic: <mayapngelova@amor-bg.com>
  Telèfon: 00359 2862 0409 Fax: 00359 2862 0196"
 • ASSOCIACIÓ UNA LLAR PER A CADA XIQUET
  Localització de l'oficina registrada: c/ Sheinovo, 11-B, baix, Sofia
   
 • FUNDACIÓ ALTERNATIVA FAMILIAR
  Localització de l'oficina registrada: c/ Graf Ignatiev, 53, portal B, planta 3, ciutat de Sofia.
 • CHILDREN UNDER THE RAINBOW ASSOCIATION
  Localització de l'oficina registrada: 9 Patriarch Evtimii Street, BotevgradOficina operativa: 9 Patriarch Evtimii Street, Botevgrad
  Telèfon: +359723 4761
  Telèfon: +3592 980 34 56
  Fax: +359723 66771
  Fax: +3592 980 49 53
  correu electrònic: <
  detza pod dagata@botevgrad.com >
  correu electrònic: <
  detzapoddagata@mb.bia-bg.com>
   
 • NATIONAL AGENCY FOR PROTECTING CHILDREN AT RISK AND COOPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION ASSOCIATION
  Localització de l'oficina registrada: 5t floor, apt. 12, 63 A Zlatovrah Street, SofiaOficina operativa: 5t floor, apt. 12, 63 A Zlatovrah Street, Sofia
  Telèfon: +3592 962 04 88 Telèfon: +3592 662 523Fax: +3592 962 04 88 Fax: +3592 662 523correu electrònic: <adopt.agency@mail,bg>
   
 • SUNNY WORLD ASSOCIATION
  Localització de l'oficina registrada: apt. 12, 3r floor, 81 Vittosha Blvd., SofiaOficina operativa: apt. 12, 3r floor, 81 Vittosha Blvd., Sofia
  Telèfon: +3592 953 2785; +3592 851 3455
  Fax: +3592 953 2803
  correu electrònic: office@sunny-world.org
  correu electrònic:es@sunny-world.org
   
 • NADEJDA FOUNDATION (representant d'ANDAI a Bulgària)
  Localització de l'oficina registrada: apt.138, 4t floor, entrance b, block 437 Mladost 4, Sofia
  Oficina operativa: 46 Pozitano Street, Sofia
  Telèfon: +3592 987 1797Fax: +3592 987 1797
  correu electrònic:
  <found nadejda@mail.orbitel.bg>
   
 • VESTA ASSOCIATION
  Localització de l'oficina registrada: 80 Kniaz Borís Street, 2n floor 1000 Sofia
  Telèfon: +3592 980 66 26
  Fax: +3592 980 93 15
  correu electrònic: <vestaa@mail.orbitel.bgvesta@consultant.bg>
   
 • CHANCE FOR EVERY CHILD FOUNDATION ("Shans za vsiako dete")
  Localització de l'oficina registrada: 1-A Racho Dimchev Street, 8 floor, 1000 SofiaTelèfon: +3592 981 02 12, +3592 989 64 07Fax: +3592 981 30 95correu electrònic: <cpenfant@techno-link.com>
   
 • DETSTVO 21
  Telèfon: +3592 981 32 64 Telèfon: +3492 986 65 38
  Fax: +3592 980 87 95    correu electrònic: <detstvo21@yahoo.com>

GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Tarifes de l'entitat de mediació
 • Tots els gastos de traducció i legalització de l'expedient. Informes de seguiment, amb la traducció i enviament al país.

OBSERVACIONS

 • Els ciutadans espanyols poden romandre en la República de Bulgària fins a 90 dies sense necessitat d'un altre document que el DNI o passaport vigent, utilitzat per a entrar en el país.
 • En els últims anys el nombre d'adopcions internacionals constituïdes a Bulgària ha seguit una evolució descendent, mentres que s'han incrementat les adopcions nacionals.
 • A l'empara de l'article 21 de l'Ordenança 13/2009 les adopcions de menors amb necessitats especials es tramiten sota un orde especial, diferent dels menors sans.

 

Informació actualitzada octubre 2013

Documents