Centres de dia

Definició

Són centres d'atenció diürna, l'objectiu principal dels quals és oferir, a xiquets i adolescents en situació de carència, la possibilitat d'aprofitament i aprenentatge, per mitjà de mesures de distinta índole (de promoció personal, ocupacionals formatives, socioculturals, prelaborals, rehabilitadores i lúdiques).

És, per tant, un recurs per a la prevenció de situacions de risc social.

Activitats formatives

Què oferixen?

 • Activitats formatives i culturals: eixides i visites a diferents institucions i centres, socials i culturals.
 • Intervenció educativa: suport i seguiment escolar.
 • Intervenció social: orientació psicològica i formació sociològica relacional.
 • Activitats esportives, lúdiques, recreatives, excursions, campaments, etc.
 • Formació prelaboral: a través de tallers d'iniciació professional, en els centres de dia d'inserció sociolaboral.

Tipologia

Quins tipus de centres de dia de menors existixen?:

 • Centres de Dia de Suport Convivencial i Educatiu.

   Les activitats pròpies d'estos centres són de suport psicosocial, educatiu, seguiment escolar i activitats extraescolars.

 • Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral.

   Les activitats d'estos centres van dirigides a l'adquisició d'habilitats dels seus usuaris i a totes aquelles prestacions que coadjuven a la integració social i laboral.

On es pot obtindre més informació?

 • En les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats…) que gestionen Centres de Dia de Menors).
 • En les entitats sense fi de lucre que gestionen Centres de Dia de Menors.
 • En les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social.