Xina

REPUBLICA POPULAR DE XINA

1. REQUISITS LEGALS

1.1 Legislació

 1.1.1. Legislació espanyola: estatal i autonòmica valenciana

 • Espanya ha firmat i ratificat el conveni de l'Haia de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional.
 • Codi Civil.
 • Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció internacional.
 • Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regula l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i el Registre de reclamacions formulades contra les entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana.

1.1.2 Legislació xinesa

 • El 16 de setembre de 2005 va ratificar el Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2006.
 • No hi ha Protocol de Coordinació amb Espanya.
 • Llei d'Adopció per la V Sessió de l'Assemblea Nacional Popular, que va entrar en vigor l'1/04/99.
 • Orde del president de la República Popular Xina núm. 10: decisió de modificar la Llei d'Adopcions, aprovada el 4-12-1998 i revisada el 4-12-2000.
 • Disposicions del Centre Xinés d'Adopcions de desembre de 2014 (Entrada en vigor l'1 de gener de 2015)

1.2 Requisits adoptants

 • Estat Civil: no s'admet l'adopció per parelles de fet. Només poden adoptar:
 • Matrimonis formats per un home i una dona. Monoparentals: només dones i només per a menors de necessitats especials.
 • Per a les parelles, tindre un vincle matrimonial estable. Si no hi ha matrimonis anteriors s'exigix un temps de matrimoni de 2 anys. Si hi ha algun matrimoni anterior (no més de dos) la parella ha de tindre mínim 5 anys de matrimoni.
 • Edat: l'edat mínima per a adoptar a Xina és de 30 anys.
 • Quan el membre més jove de la parella siga major de 50 anys, la diferència d'edat entre este i l'adoptant no pot superar els 50 anys.
 • La diferència d'edat entre la monoparental i l'adoptant no pot superar els 45 anys.
 • A més, han de complir els següents requisits (segons comunicat del Centre Xinés de data 5 de desembre de 2014):
 • Tindre estudis secundaris, superiors o formació tècnica o professional de grau equivalent
 • Requisits de salut física i mental adequada. Hi ha un llistat de patologies per les quals es considera un sol·licitant com no idoni per a l'adopció d'un menor xinés.
 • Ingressos i treball estable: per al càlcul dels ingressos no es tindran en compte les pensions, compensacions per discapacitat i subsidi per acolliment. Es podran relaxar els límits d'ingressos anuals per capita i patrimoni net de les famílies quan se certifique que estan per damunt del nivell de vida mitjana de la seua localitat.
 • En cas de parelles ha de complir este requisit almenys un dels seus membres, i la renda anual per capita de la família ha de ser de 10.000$, inclòs el menor a adoptar. El seu patrimoni net ha de ser almenys de 80.000$.
 • En cas de monoparentals per a calcular la renda per capita als membres de la família s'ha d'afegir un més dels que resulten després de l'adopció, i el seu patrimoni net ha de ser almenys de 100.000$.
 • Fills:
  • Accepten els sol·licitants d'adopció que tinguen fills biològics i   també accepten segones adopcions de menors xinesos.
  • En cas d'adopció monoparental, el nombre de fills menors de 18 anys en la família haurà de ser menys de tres i el més jove haurà de tindre almenys 6 anys.
  • No tindran antecedents penals.
  • Han de rebre formació preadoptiva

1.3 Requisits adoptats

 • L'adoptat ha de ser menor de 14 anys, orfe, abandonat, o que els pares biològics el cedisquen en adopció.

2.  CRITERIS D'ASSIGNACIÓ

Quan el nombre d'expedients de xiquets sans no siga prou per a assignar als adoptants registrats en un mateix dia, l'assignació es farà per orde numèric de registre de la sol·licitud i en atenció a la disponibilitat de les famílies.

3. TIPUS D'ADOPCIÓ

3.1 Formes d'adopció

 • La decisió d'adopció es pren per acord escrit amb la persona que entrega el xiquet per a l'adopció, inscripció en el Registre Civil i escriptura pública davant de notari.

3.2 Efectes de l'adopció

 • Plena: l'adopció que planteja la llei xinesa és revocable en el cas que l'adoptant incomplira els seus deures amb l'adoptat. No obstant això, segons la interpretació donada per les autoritats xineses i la Direcció General dels Registres i del Notariat d'Espanya esta adopció és inscriptible com plena en el Registre Civil espanyol una vegada el menor haja eixit de Xina.

4.PROCEDIMENT

4.1 Documents de l'expedient

 • La documentació ha de ser legalitzada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyol i autenticada pel Consolat de Xina a Espanya.
 • La documentació ha de ser traduïda al xinés per un traductor jurat.

4.1.1 Dels interessats

 • Sol·licitud d'adopció escrita pels propis sol·licitants dirigida al  CENTRE XINÉS DE BENESTAR INFANTIL I ADOPCIÓ (CCCWA), amb la informació següent:
 • Nom, data, lloc de naixement i nacionalitat. Causa de la sol·licitud. Manifestació clara de la intenció d'adoptar a un xiquet xinés. Compromís de no abandonar-lo ni maltractar-lo i que disfrutarà dels mateixos drets que un fill biològic. Firma dels sol·licitants.
 • Certificat de treball, que incloga ja que s'ocupa, condicions del treball i salari anual.
 • Certificat de béns i ingressos.
 • Certificat mèdic oficial. En les anàlisis de sang, orina i VIH, ha de constar la data en què s'han realitzat.
 • Certificat de penals.
 • Certificat de naixement.
 • Certificat literal de matrimoni. Les fadrines: fe de vida i estat i un document notarial indicant que no descarta el matrimoni si trobara la persona adequada i que no és homosexual.
 • Còpia del passaport dels sol·licitants.
 • Dues fotografies de 5 cm de cada sol·licitant amb el cap descobert i 6 fotos de la casa familiar. 
 • Documentació dels tutors
 • El tutor anomenat per un fadrí o fadrina presentarà un escrit donant el seu consentiment per a la tutela del xiquet en cas de necessitat.

4.1.2 De l'entitat pública

 • Informe psicosocial
 • Certificat idoneïtat.
 • Compromís de seguiment.
 • Document model a omplir pels tutors, expedit per la Direcció Territorial de Benestar Social.

4.2 Organisme públic competent

 • MINISTERI D'ASSUMPTES CIVILS: és l'Autoritat Central designada per la República Popular de Xina per a complir a les obligacions imposades pel Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993.
 • CENTRE XINÉS DE BENESTAR INFANTIL I ADOPCIÓ (CCCWA): és l'organisme encarregat d'exercir les funcions conferides a l'Autoritat Central pels articles 15 a 21 del Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993.

NÚM. 16, WANG JIA IUAN LANE
DONG CHENG DISTRICT
100027 - BEIJING

Tlf.: (0086) 10 655 45 199

Fax: (0086) 10 655  48 810

Pàgina Web: http://cccwa.mca.gov.cn/

5.- TRAMITACIÓ

5.1. Tràmits posteriors a la remissió de l'expedient al país

 • Junt amb l'assignació del menor es rep una fotografia d'este, certificat mèdic del seu estat de salut i un document d'acceptació o no del menor, que ha de ser tornat a Xina degudament omplit.
 • Aproximadament un mes després de l'assignació, els sol·licitants rebran "la invitació" a viatjar a Xina a fi de formalitzar l'adopció. Esta invitació és document indispensable per a poder entrar en el país.

5.2.Tramitació a Xina

 • Es pot tramitar l'expedient complet a través de l'Entitat Pública o d'entitat col·laboradora d'adopció internacional (ECAI).
 • Les sol·licituds d'adopció de menors de necessitats especials (Passatge Verd) s'han de tramitar necessàriament per ECAI.
 • Una vegada els sol·licitants viatgen a Xina deuen de pagar a l'orfenat 35.000 iuans en concepte de donació obligatòria imposada pel CCCWA.
 • Després de l'adopció, els organismes competents de Xina emeten un certificat notarial de la mateixa.

6. Consolats i Ambaixades

6.1 Consolat de Xina a Madrid

C/ Arturo Sòria 113. 28043 Madrid. Telèfon: 91 519 42 42

6.2 Secció Consular de l'Ambaixada de Xina a Madrid

C/ Josefa Valcárcel, 40. 28027 Madrid.

Telèfon: 91 519 42 42

6.3 Secció Consular de l'Ambaixada d'Espanya a Pequín

 • Districte Chaoyang, Sanlitun Dongsijie núm. 9 100600, Pequín

Tlf. 0086-10- 6532 0780/ 0781/ 0782. Ext. 109

Tlf.  d'emergència consular (24 hores): 0086 13911461886

6.4 Secció Consular de l'Ambaixada d'Espanya a Xangai

La tramitació de la documentació dels menors nascuts en les províncies de ZHEJIANG, JIANGXI, JIANGSU, ANHUI i ciutat XANGAI, s'han de fer necessàriament en el Consolat General d'Espanya a XANGAI, la direcció del qual és:

 • 88 Century Avenue, Jinmao Tower, Zone 2, Room 1202

Tel: 0086 21 6321 3543    Ext. 206/202

Fax: 0086 21 6321 1726

6.5 Secció Consular de l'Ambaixada d'Espanya en Cantón. (Guangzhou)

La tramitació de la documentació dels menors nascuts en les províncies del Sud de Xina, és a dir Fujian, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hunan, Yunnan i en la regió autònoma de Zhuang de Guangxi s'han de fer necessàriament en el Consolat General d'Espanya en CANTÓN la direcció del qual és:

 • 5th Floor, R & F Center, 10 Huaxia Lu, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623

Tel. (0086-20) 38927185/ 38928909 (ext. 118)

Fax. (0086-20) 38927197

Tel. emergències 24h. (0086) 136 0000 7916

7. SEGUIMENTS POSTADOPTIUS

 • Per als xiquets adoptats amb Carta d'invitació a Xina expedida a partir de l'1 de gener de 2015, s'exigixen 6 informes de seguiment amb la periodicitat següent:
 • El 1r als 6 mesos de l'arribada del menor a Espanya.
 • El 2n a 1 any de l'arribada
 • El 3r a 2 anys de l'arribada
 • El 4t a 3 anys de l'arribada
 • El 5t a 4 anys de l'arribada
 • El 6t a 5 anys de l'arribada
 • Per als xiquets adoptats amb Carta d'Invitació a Xina expedida abans de la dita data, els informes seran també 6, però amb la periodicitat anterior: al mes de l'arribada del menor a Espanya, als 6 mesos de l'arribada, a l'any, als 2 anys, als 3 anys i al quint any.
 • A partir de l'1 de gener de 2015, les famílies podran realitzar pel seu compte el 4t, 5t i 6t informes. En este cas, les famílies han d'aportar la mateixa informació i documentació que les autoritats xineses exigixen per als informes anteriors.
 • Tots els informes de seguiment han de ser traduïts pel BLAS i remesos a Xina necessàriament a través de l'entitat pública o a través de l'ECAI, segons qual haguera sigut la via utilitzada per a la tramitació de la sol·licitud d'adopció.

 

8. ENTITATS COL·LABORADORES D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL ACREDITADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 • A.C.I.
 • PIAO

9. GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Tarifes de l'entitat de mediació.
 • Donatiu a l'orfenat on residix el menor.
 • Taxes per sol·licitud d'adopció i gastos de traducció.
 • Notari.
 • Informes de seguiment: traducció i gastos d'enviament.

10. OBSERVACIONS

en estos moments només és possible tramitar adopcions de  menors xinesos de necessitats especials (Passatge Verd) i la tramitació s'ha de fer necessàriament a través d'ECAIs, de conformitat amb el següent Acord de la Comissió Interautonòmica de directors generals d'Infància de 22 de desembre de 2014:

- Suspendre, arran de la sol·licitud formulada per les autoritats xineses i l'evolució de l'adopció internacional en eixe país, la valoració d'idoneïtat  de famílies sol·licitants d'adopció per a Xina i l'admissió de noves sol·licituds d'adopció per a eixe país que no siguen per "via verda" (xiquets amb necessitats especials). Esta suspensió serà efectiva des de la data de celebració de la present reunió (22 de desembre de 2014).

 - Respecte a les famílies que compten en esta data amb la valoració d'idoneïtat i els expedients de les quals encara no hagueren sigut remesos al país, des dels Servicis de les comunitats autònomes se'ls informarà sobre la situació de l'adopció a Xina, en concret la sol·licitud formulada per les pròpies autoritats xineses de no remetre nous expedients, així com els temps d'espera actuals. Açò, tenint en compte el descens tan important en el nombre d'assignacions per a adopció internacional. Així mateix, se'ls informarà sobre la possible opció de tramitació per "via verda". En el cas que les famílies es mostren interessades per esta altra via, les entitats públiques procediran a la necessària valoració per a l'adopció de menors amb especials necessitats.

- D'altra banda, en el cas que estes famílies, valorades idònies per la via regular (no per a menors per via verda), una vegada informades sobre la situació de l'adopció a Xina, vullguen, a pesar de tot, que el seu expedient siga enviat al país, es procedirà a la seua remissió.

 

Informació actualitzada a data gener 2015

Documents