Colòmbia

1. REQUISITS LEGALS

1.1 Legislació colombiana

 • Codi de la Infància i l'Adolescència aprovat mitjançant la Llei 1098 de 2006. 
 • Colòmbia va firmar el Conveni de l'Haia l'1/09/93 i el va ratificar el 13/07/98, i va entrar en vigor l'1/11/98. 
 • Firma del Protocol de Coordinació amb Espanya el 13/11/95. 
 • Constitució de Colòmbia de 1991. 
 • Codi del Menor, Decret Llei 2737, de 27 de novembre de 1989, en la secció quinta, art. 88 a 128. 
 • Resolució núm. 1.267 de 5/07/1994 per la qual s'establixen procediments en matèria d'adopció. 
 • Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961, que suprimix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers.

1.2 Requisits adoptants

Edat

 • Haver complit 25 anys d'edat i tindre 15 anys més que l'adoptat. 
 • Els sol·licitants han de tindre un màxim de 55 anys.

Estat civil:

 • Accepten casats, amb fills o sense. 
 • Accepten parelles de fet amb una convivència mínima de 2 anys. 
 • Possibilitat d'adopció per a persones fadrines.

Permanència en el país:

 • Aproximadament de 20 a 30 dies.

1.3 Requisits adoptat

Només poden ser adoptats els menors de 18 anys quan:

 • La seua adopció ha sigut consentida pels seus pares. 
 • La seua adoptabilitat ha sigut declarada per un Defensor de la Família en els casos en què el menor ingressa en el Sistema de Protecció de l'Institut Colombià de Benestar Familiar (ICBF) en un procés administratiu de " Reestabliment de Drets" en els casos, entre altres, de xiquets abandonats, maltractats, abusats, o explotats.
 • La seua adoptabilitat ha sigut declarada pel jutge de família en els casos en què el Defensor de la Família haja perdut la competència de la dita declaració per deixar véncer els terminis establits per la llei. 
 • La seua adopció haja sigut autoritzada pel Defensor de la Família quan l'Institut de Medicina Legal certifique que el pare o la mare patix una malaltia mental greu que li impedix tindre el seu fill i que, a més, no pot donar el seu consentiment per a l'adopció.  

2. CRITERIS TÈCNICS DE SELECCIÓ  

El 2 d'octubre de 2010 van entrar en vigor els nous lineaments tècnics del Programa d'Adopció de l'ICBF: 

1. Si la sol·licitud és per a un xiquet o xiqueta: 

a) Cònjuges/companys permanents no colombians:

 • Sol·licitants entre 25-38 anys: xiquets de 0 a 2 anys (fins a 35 mesos). 
 • Sol·licitants entre 39-41 anys: xiquets de 3 a 4 anys (36 mesos a 59 mesos). 
 • Sol·licitants entre 42-45 anys: xiquets de 5 a 6 anys (60 mesos a 83 mesos). 
 • Sol·licitants de 46 a 49 anys: xiquets de 7 a 8 anys (des de 84 a 107 mesos). 
 • Majors de 25 anys (sense límit d'edat): Xiquets de característiques especials. 

b) Monoparentals no colombians: sol·licitant de 40 a 49 anys: xiquets de 7 a 8 anys (des de 84 a 107 mesos). 

2. Si la sol·licitud és per a dos germans: l'edat dels sol·licitants s'augmentarà en dos anys. 

3. Si la sol·licitud és per a xiquets amb característiques i necessitats especials: Estes sol·licituds tindran total prelació:

 • Tres o més germans. 
 • Dos germans, un d'ells amb més de 8 anys. 
 • Un/a xiquet/a major de 8 anys sense discapacitat ni malaltia. 
 • Un/a xiquet/a amb discapacitat física o mental de qualsevol edat. 
 • Un/a xiquet/a amb malaltia permanent. 

Tot el text legal es pot trobar en la següent adreça de correu electrònic:

LINEAMENTS PROGRAMA D'ADOPCIÓ  

3. TIPUS D'ADOPCIÓ

La decisió és de caràcter judicial. 

Només és possible l'adopció plena. L'adopció és irrevocable.

4. PROCEDIMENT

4.1 Documents de l'expedient

tots els documents hauran d'anar postil·lats conforme al conveni de l'Haia de 5-10-1961.

4.1.1 Dels interessats

 • Sol·licitud a l'I.C.B.F. segons model oficial. 
 • Certificat literal de naixement 
 • Certificat literal de matrimoni. En cas de parelles de fet, acta notarial que justifique la convivència d'almenys 2 anys. 
 • Certificat de salut física i mental. 
 • Certificat de penals. 
 • Certificat de solvència econòmica (declaració de la renda o certificat de l'entitat ocupadora en què conste el salari mensual i el temps de servici) 
 • Certificat de requisits d'entrada del menor a Espanya. 
 • Fotografia dels sol·licitants, de família i entorn. 
 • Fotografies mida de carnet de cada sol·licitant. 
 • Certificat de naixement dels fills dels sol·licitants, si els haguera. 
 • Justificació de domicili (acreditació de propietat o lloguer) 
 • En cas de tindre un fill adoptat, certificat de nacionalització d'este. (Certificació literal de la partida de naixement del menor inscrita en el Registre Civil Central) 
 • Nom de la persona que els representa. 
 • En cas d'haver matrimonis anteriors, el divorci s'acreditarà per mitjà de certificació del Registre Civil en què conste la inscripció de la sentència de divorci. 

4.1.2 De l'entitat pública

 • Informe psicològic. 
 • Informe social, en el qual han de mencionar-se les cartes de recomanació. 
 • Compromís de Seguiment, que haurà de portar el nom del menor i de la família adoptiva després que s'haja tramitat l'acceptació de l'assignació. 
 • Certificat d'Idoneïtat.

4.2 Organisme públic competent 

Institut Colombià de Benestar Familiar (I.C.B.F.)

Subdirecció d'Intervencions Directes. 

Grup d'Adopcions 

Av. Carrera 68 No.- 64 C -75 

SANTA FE DE BOGOTÀ (COLÒMBIA) 

Tel.: 00-571- 437 76 70 Ext. 2321-2323 

Fax: 00-571-437 76 70 Ext 2326 

Web: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF

5. TRAMITACIÓ

L'expedient es pot tramitar de dos maneres: 

A) A través d'entitat de mediació: En este cas, la Secció de Família i Adopcions de la Direcció Territorial corresponent entrega al representant de l'entitat triada pels sol·licitants, la documentació següent:

 • Certificat d'idoneïtat 
 • Informe social 
 • Informe psicològic 
 • Compromís de seguiment 

L'entitat de mediació serà l'encarregada de demanar la documentació personal dels sol·licitants, legalitzar-la i traduir-la, si fóra necessari, després d'això remetrà l'expedient al seu representant en el país d'origen del menor i seguirà la tramitació de l'expedient, segons disposa el Decret 100 2002/.

B) A través de l'entitat pública: La Secció d'Adopcions de la Direcció Territorial comunicarà als sol·licitants la documentació que requerix el país d'origen del menor i els organismes que intervenen en la seua legalització. 

Una vegada complet l'expedient, es remet a la Direcció General d'Acció Social del Ministeri de Treball i Afers Socials, junt amb el pagament de les taxes corresponents, des d'on serà enviat a l'ambaixada o a l'organisme corresponent del país d'origen del menor a adoptar.

5.1 Tramitació a Colòmbia

 • A Colòmbia es poden tramitar, de forma gratuïta, els expedients a través de l'Institut Colombià de Benestar Familiar o de les Cases d'Adopció (Ens privats autoritzats per l'ICBF), però en qualsevol dels casos l'enviament de l'expedient es farà a l'ICBF fent constar quan corresponga el nom de la Casa d'Adopció, per al seu trasllat. 
 • Dins dels 30 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, l'ICBF respon als sol·licitants comunicant si accepta o no la seua sol·licitud d'adopció. 
 • La sol·licitud i la documentació aprovats ingressaran en la llista d'espera atenent el seu estricte orde cronològic d'aprovació fins que es produïsca l'assignació d'un menor. 
 • A l'assignació del menor s'adjuntaran els informes psicosocials i de salut, fotografies i la resta de dades sobre ell que permeta prendre una decisió sobre esta. 
 • El termini per a comunicar l'acceptació o el rebuig del menor assignat a la regional de l'ICBF que va fer l'oferiment és de 30 dies. 
 • L'endemà de la seua arribada a Colòmbia, s'entrega el menor a la família, la qual s'haurà de presentar en l'ICBF als 7 dies de l'entrega per a firmar l'acta d'integració. Posteriorment, s'inicien els tràmits per a l'adopció. 
 • El procés d'adopció davant del jutge de família té una duració aproximada de 5 setmanes, durant les quals els adoptants han de romandre a Colòmbia. 
 • Una vegada decretada i confirmada l'adopció i expedit el nou registre del menor amb els noms dels adoptants, estos podran abandonar Colòmbia. Els documents mencionats i el passaport del menor els seran exigits per a eixir del país. 
 • Abans d'eixir del país els sol·licitants han de sol·licitar a l'Autoritat Central el certificat que l'adopció s'ha constituït conforme al Conveni de l'Haia (document imprescindible per al reconeixement d'efectes de la resolució estrangera d'adopció en l'àmbit del Conveni) 

6. CONSOLATS I AMBAIXADES

CONSOLAT DE COLÒMBIA A MADRID

Carrer Carbonero y Sol 15 

Telèfon: 917452590 

Fax 917450471 

correu electrònic: <cmadrid@minrelext.gov.co>

CONSOLAT DE COLÒMBIA A VALÈNCIA:la seua competència s'estén a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. 

C/ Cronista Carreres, 9, 1r

46003 VALÈNCIA

Tel.: 96 353 35 59 FAX: 96 351 74 17

AMBAIXADA D'ESPANYA A COLÒMBIA

Carrer 92, núm. 12-68, BOGOTÀ

Tel.: (57) 622 00 90

Tel. d'Assumptes Consulars: (57) 622 00 81

 • AMBAIXADA DE COLÒMBIA A ESPANYA

C/ General Martínez Campos, 48. 28010 MADRID

Telèfon 917452590
Fax 917450471
Correu electrònic: <cmadrid@minrelext.gov.co>

7. INFORMES DE SEGUIMENT

 • S'establixen quatre seguiments a la família i al xiquet adoptat durant un període de 2 anys, el primer informe s'enviarà als tres mesos de l'adopció, i els següents semestralment durant eixe període. 
 • Els informes de seguiment del menor seran remesos a la Regional de l'ICBF que corresponga. 

8. ENTITATS DE MEDIACIÓ ACREDITADES A LA COMUNITAT VALENCIANA 

ADECOP 

 • València 

Adreça Av. Baró de Càrcer, 48, 10a

46001 VALÈNCIA

Tel.: 96 352 04 53 / 96 351 13 84(FAX)

 • Alacant 

Av de Maisonave, 42-44, 2n, C

03003 ALACANT

Tel : 902 100 017 / 965 126 501(FAX) 

ASEFA:

 • València 

Adreça: C/ Gregori Maians, 3, 4t, 8a CP. 46005 VALÈNCIA

Tel: 96 395 34 69 FAX: 96 333 29 00

 • Alacant

C/ Girona, 19, 3r, 4a 03001 ALACANT

Tel. 96 514 41 42 TEL/FAX 

9. GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Tarifes de l'entitat de mediació, si s'opta pels seus servicis. 
 • Informes de seguiment i el seu enviament a Colòmbia.
 • Els tràmits en l'ICBF són totalment gratuïts. 

10. OBSERVACIONS

L'ICBF no admet sol·licituds de persones amb insuficiència renal crònica terminal o que han sigut sotmeses a trasplantament renal ( comunicació de l'ICBF de data 21 de gener de 1999 )

 

NOTA IMPORTANT:

El ICBF suspèn la recepció a Colòmbia de noves sol · licituds d'adopció internacional.
La suspensió és per dos anys, a partir del 15 de juliol de 2013, i afecta les sol · licituds d'adopció de menors de 0 a 6 anys d'edat. Mitjançant l'enllaç que figura al final de la pàgina es pot consultar el text íntegre de la resolució
 

Informació actualitzada a data juny 2013.