Visualització de contingut web

Estades temporals

Programes de desplaçament temporal a la Comunitat Valenciana de persones menors d'edat estrangeres.

Procediment a través del qual persones menors d'edat procedents d'altres països, mitjançant un acord o compromís entre parts, es traslladen a Espanya per motius de caràcter humanitari i temporal, per a beneficiar-se de programes vacacionals, cursar estudis per a complementar i millorar la seua formació o rebre assistència sanitària específica que no puga ser proporcionada al seu país d'origen, a fi de promoure un millor desenvolupament del seu procés vital en el seu propi país.

En general, es considerarà que un programa té caràcter humanitari:

  • Si al país d'origen hi ha un conflicte bèl·lic, o en dificultat social a causa d'aqueix conflicte.
  • Si el país d'origen està afectat per catàstrofes o desastres naturals o provocats per l'ésser humà.
  • Quan es troben en camps de refugiats.
  • Persones menors d'edat sahrauís desplaçades per a tractament mèdic, vacances o estudis.
  • Quan al país d'origen no puga desenvolupar-se el tractament mèdic especialitzat o la intervenció quirúrgica que precisen les persones menors d'edat per a la seua salut.

Es garantirà la no discriminació en l'accés al programa, en les modalitats de Vacances i d'Assistència Sanitària, als xiquets, xiquetes i adolescents que es troben sota una mesura de protecció al seu país d'origen.

S'haurà de verificar l'existència del compromís escrit de facilitar el retorn al país d'origen de les persones menors d'edat, i el coneixement que el desplaçament d'aquesta persona menor d'edat no té per objecte l'adopció.

El desplaçament i l'estada temporal del xiquet o xiqueta en el territori espanyol es realitzarà sempre prèvia autorització expressa de les persones que ostenten la seua pàtria potestat, tutela o guarda i custòdia, i comptarà amb el compromís, per part de l'Estat Espanyol, de vetlar per l'adequada atenció de la persona estrangera menor d'edat durant la seua estada en el territori nacional, podent aplicar les autoritats espanyoles mecanismes de supervisió i control per a protegir-la davant qualsevol situació de desprotecció que poguera afectar-lo.

Els DESPLAÇAMENTS TEMPORALS es plantegen per un màxim de 90 dies en els casos de tractament mèdic o gaudi de vacances; en els DESPLAÇAMENTS PER ESCOLARITZACIÓ, que es consideren jurídicament ESTADES PER ESTUDIS, es pren com a referència el curs escolar (RD 577/2011).

Edats mínimes per a participar en el programa.

Es consideren amb caràcter general inadequats els desplaçaments per gaudir de vacances de les persones menors d'edat que no hagen complit els sis anys, i els desplaçaments amb finalitats d'escolarització dels xiquets, xiquetes i adolescents que no hagen complit els dotze anys, llevat que al seu país d'origen no residisquen en un mitjà familiar. Quan el desplaçament es dega a tractament mèdic o per motius sanitaris no es contempla una edat mínima.

Persones interessades/sol·licitants

  1. Els programes de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitats de tractament mèdic o per a gaudir de vacances només els poden promoure les persones jurídiques següents: administracions públiques, associacions sense ànim de lucre, fundacions o altres entitats alienes a les que exerceixen la pàtria potestat o tutela de les persones menors d´edat.
  2. Els programes de desplaçament temporal de persones menors d´edat estrangeres amb finalitats d'escolarització també les poden promoure, a més de les persones jurídiques indicades en l'apartat anterior, les persones físiques alienes a les que exercisquen la seua pàtria potestat o tutela.

Per a més informació, disposa del següent enllaç: estades temporals.