Etiopía

1. REQUISITS LEGALS

1.1.1. Legislació espanyola: estatal i autonòmica valenciana

 • Espanya ha firmat i ratificat el Conveni de l'Haia de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional. 
 • Codi Civil. 
 • Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial de Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
 • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana. 
 • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regula l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i el registre de reclamacions formulades contra les entitats de mediació acreditades en la Comunitat Valenciana. 
 • Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. 

1.1.2. Legislació etíop 

 • Codi Civil de 1960, articles 796 i següents.

 • Codi de Família Revisat (art. 180 i ss.).

Alternatives Childcare Guidelines on Community-Based Childcare, reunification and Reintegration Program, Foster Care, Adoption, and Institutional Care Service, elaborades pel Ministeri de la Dona (MOWA) Etíop (maig 2009).

1.2. Requisits dels adoptants

 •  Edat: els adoptants han de tindre més de 25 anys i un màxim de 65. En el cas de matrimonis, n'hi haurà pou que un dels cònjuges arribe als 25 anys.
 • Estat civil: només poden adoptar conjuntament les parelles casades. 
 • L'existència de fills per part de l'adoptant no constituïx un obstacle per a l'adopció.
 • Ambdós esposos han de consentir l'adopció, llevat que un d'ells haja sigut declarat incapaç per a fer-ho.

  Des de final del 2008 les autoritats etíops han restringit l'adopció per part de famílies monoparentals. 

1.3. Requisits de l'adoptand

 • Podrà ser adoptat qualsevol menor de 18 anys que es trobe sota tutela. 
 • Tant el pare com la mare del menor hauran d'atorgar el seu consentiment per a l'adopció si viuen i són coneguts. S'ha intensificat la fase d'investigació de cada família cas per cas. 
 • Si algun dels progenitors ha mort, està en situació d'absència, és desconegut o incapaç per a manifestar la seua voluntat, serà l'altre progenitor qui atorgue el consentiment. 
 • Els orfenats estatals o privats podran entregar en adopció a qualsevol menor que es trobe sota la seua custòdia. 

3. TIPUS D'ADOPCIÓ

3.1. Formes d'adopció 

El jutge mitjançant la sentència d'adopció fa efectiu l'acord d'adopció firmat pels sol·licitants a l'acceptar l'assignació.

3.2. Efectes de l'adopció

En relació amb la consideració de l'adopció com a simple o plena, la Direcció General dels Registres i del Notariat s'hi ha pronunciat en diverses ocasions. Segons una resolució de 15 de juliol de 2006 de l'organisme esmentat, les adopcions constituïdes d'acord amb el dret etíop vigent en els casos examinats complixen la regla de "correspondència d'efectes" i, per tant, poden ser reconegudes a Espanya com a verdaderes adopcions en el sentit ple del terme propi del dret espanyol i, en virtut d'això, sempre que es complisquen els altres requisits legals, ser inscrites en el Registre Civil espanyol.

4. PROCEDIMENT  

La tramitació de l'expedient es realitzarà a través d'ECAI.

L'expedient ha de contindre:

 • Informe psicosocial

 • Certificat d'idoneïtat

 • Certificat de matrimoni, si pertoca.

 • Còpia de la declaració de la renda.

 • Certificat de residència.

 • Certificat de treball.

 • Certificat mèdic de cada un dels adoptants.

 • Certificat de penals.

 • Certificat de naixement.

Tots els documents han d'estar traduïts a l'amhàric i legalitzats. La legalització es fa a l'Ambaixada d'Etiòpia a París i amb este objectiu cal enviar l'expedient original i una còpia. El preu de la legalització és de 78€ per document, quantitat que cal enviar per gir postal al Servici de Legalitzacions de l'Ambaixada d'Etiòpia a París.

Tota la documentació tindrà una vigència de dos anys des que s'emeta.

Després que l'agència d'adopció identifique un xiquet adoptable, hi enviaran un informe al país receptor. Una vegada realitzada l'assignació per l'autoritat competent del país d'acollida, els sol·licitants hauran de donar-li'n el vistiplau. Després d'açò, els sol·licitants o el seu representant i l'entitat d'atenció de xiquets o el seu representant legal firmen un acord.

Els sol·licitants, per mitjà del seu representant, han de presentar-ne la sol·licitud al tribunal, que enviarà una còpia a l'autoritat etíop competent. L'autoritat esmentada haurà de revisar tots els documents i enviar un dictamen al tribunal sobre si l'adopció és de l'interés superior del xiquet.

Esta sol·licitud contindrà l'acord amb l'assignació i una còpia del poder de representació de l'advocat amb els documents mencionats adés. 

L'ECAI ha de recollir la còpia original de la decisió del tribunal i enviar-la a l'autoritat competent espanyola.

L'ECAI tramitarà l'emissió del visat davant de l'Ambaixada d'Espanya a Etiòpia.  

COMPROMÍS DE SEGUIMENT: Es requerix un seguiment sobre l'adaptació del menor, amb atenció especial al seu estat físic o de salut. Este seguiment es realitzarà per mitjà d'informes bimensuals durant el primer any i anuals fins als 15 anys, que seran remesos al Ministeri d'Assumptes de la Dona (MOWA). No obstant això, el MOWA podrà demanar a l'ECAI els informes que estime necessaris.

5. ORGANISME PÚBLIC COMPETENT

Federal Democratic Republic of Ethiopia

Minister of Women Affairs

P.O. Box 1293. Addis Abeba

Telèfon: 251 1 15 62 17

Fax: 251 1 51 83 96 

6. CONSOLATS I AMBAIXADES

 • AMBAIXADA D'ETIÒPIA A PARÍS

Servici de Visats i Legalitzacions

Av. Charles Floquet, 35

75007 París

Telèfon: 33 1 47 83 83 95

 • CONSOLAT HONORARI D'ETIÒPIA A MADRID

C/ Alustante, 6, 4t C

28005 Madrid

Telèfon: 91 433 79 82

 • AMBAIXADA D'ESPANYA A ETIÒPIA

Entoto Av.

P.O. Box 2312

Addis Abeba

Etiòpia

7. ECAIS ACREDITADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 • PIAO
 • FEYDA

8. GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Les tarifes de l'entitat de mediació.
 • Gastos de traducció, legalització i autenticació de la documentació de l'expedient.
 • Taxes judicials.
 • Gastos de manutenció i revisió mèdica del menor després de l'acceptació de la preassignació.

9. OBSERVACIONS 

Hi ha hagut una important reducció en el nombre d'expedients de sol·licitud d'adopció estudiats diàriament pel ministeri competent etíop, a fi de millorar tant els mecanismes de garantia en adopció internacional com les alternatives en protecció a la infància (acolliment i adopció interna), que és la seua prioritat en estos moments. A pesar d'això, actualment pareix que no queden garantits els consentiments dels pares biològics dels menors. Per este motiu, la Comissió Interautonòmica de Directors Generals d'Infància reunida en data 16 d'octubre de 2012 ha acordat no admetre, des d'eixa data, noves sol·licituds d'adopció, sense perjuí de continuar la tramitació dels expedients corresponents a sol·licituds amb entrada fins al 16 d'octubre de 2012 en les entitats públiques de les comunitats autònomes.

 

Informació actualitzada Febrer 2013

Documents