Federació Russa

Legislació russa 

 • Ha firmat el Conveni de l'Haia el 7.09.2000, però encara no l'ha ratificat.
 • No hi ha protocol de coordinació amb Espanya.
 • Codi de la Família de la Federació Russa, especialment els articles 124-165. Codi de Lleis de la Federació de Rússia, 1996, núm. 1, article 16;1998 núm. 26, article 3014).
 • Llei Federal 44 FZ, de 16 abril 2001, relativa al banc de dades nacionals de xiquets sense família, modificada per la Llei Federal núm. 185-FZ, de 28 de desembre de 2004 (entrada en vigor el 10 de gener de 2005).
 • Llei Federal 167 - F3, de 4 juliol 2013, relativa a les modificacions parcials de la Legislació Federal en matèria de menors òrfens i menors no sotmesos a patria potestat.
 • Decret núm. 275, de 29 de març de 2000, relatiu al seguiment i registre dels xiquets adoptats per estrangers.
 • Decret núm. 217, de 4 d'abril de 2002, sobre les normes de funcionament del banc estatal de dades dels menors desemparats i de control de la seua constitució i utilització.
 • Decret núm. 654, de 4 de novembre de 2006, sobre l'activitat dels organismes i les entitats estrangeres en matèria d'adopció de menors en el territori de la Federació Russa i el control de la dita activitat.
 • Decret núm. 347, de 12 de novembre de 2008, sobre l'aprovació del Reglament Administratiu, del Ministeri d'Educació i Ciència de la Federació Russa, relatiu a les funcions de l'operador federal del banc estatal de dades dels menors desemparats i l'expedició de les autoritzacions d'adopció preliminars.
 • Orde núm. 270, de 27 de juliol de 2009, del Ministeri d'Educació i Ciència de la Federació Russa, sobre l'aprovació del Reglament administratiu relatiu al compliment de la funció estatal d'expedició de les autoritzacions per a obrir les oficines de representació dels organismes i de les entitats estrangeres en matèria d'adopció en el territori de la Federació Russa, així com l'expedició de les autoritzacions per a l'activitat dels organismes i les entitats estrangeres en matèria d'adopció en el territori de la Federació de Rússia i el control de la seua activitat.
 • Orde núm. 1681, del 23 de maig de 2011, d'aprovació del programa preliminar de preparació de persones que vulguen ser tutors o curadors de menors d'edat, o que vulguen acollir en la seua família els menors abandonats, segons altres formes permeses en la legislació russa en matèria de família". 

 

Requisits dels adoptants

 
Estat Civil:  
 • Podran adoptar matrimonis heterosexuals. No s'admeten les parelles de fet ni els matrimonis formats per persones del mateix sexe, ni les sol·licituds de persones no casades ciutadanes d'estats en què, com Espanya, es reconeixen estos matrimonis.
 • En el supòsit d'adopció per un només dels cònjuges, és necessari el consentiment de l'altre cònjuge o document que prove que els esposos van acabar les relacions familiars i no viuen junts des de fa més d'un any. 
Edat:  
 • Els sol·licitants han de complir els requisits de la legislació espanyola, és a dir, ser major de 25 anys i tindre, almenys, 14 anys més que l'adoptat.
 • En el cas de fadrins la diferència d'edat amb l'adoptat ha de superar els 16 anys.
 • La diferència màxima d'edat entre pares i fills ha de ser l'arribada a la jubilació dels pares coincident amb la majoria d'edat de l'adoptat (55 anys les dones i 60 els hòmens). En el cas de matrimonis, quan la dona tinga una edat superior a la del marit, predomina esta sobre la mitjana d'ambdós.  
 
Salut:

S'exclouen del procés adoptiu les persones amb alguna de les malalties següents: 

 • Tuberculosi activa i crònica de qualsevol òrgan diagnosticada en malalts d'I, II i V grau.
 • Malalties d'òrgans interns, del sistema nerviós i de locomoció en fase terminal.
 • Malalties oncològiques malignes de qualsevol òrgan.
 • Drogoaddicció, toxicomania i alcoholisme declarat.
 • Malalties infeccioses, especialment VIH i hepatitis A, B i C.
 • Malalties psíquiques que donen lloc a declarar la incapacitat o capacitat restringida.  
 • Malalties i traumes que porten a la invalidesa de l'I i II grau que impliquen incapacitat.

Requisits de l'adoptat

Està autoritzada l'adopció de menors quan els pares o un d'ells si és el que té la representació legal: 
 • Han mort o desaparegut.
 • Han sigut privats de la pàtria potestat.
 • Són incapaços.
 • Han donat el seu consentiment per escrit per a l'adopció.
 • Si el xiquet té més de 10 anys és necessari el seu consentiment.
 • El xiquet ha d'estar inscrit durant un període de 6 mesos, en les llistes del banc federal de dades. Esta inscripció té com a objecte verificar que no hi ha possibilitat de col·locar el xiquet a Rússia i per tant que s'ha respectat el principi de subsidiarietat.  
 • Els sol·licitants d'una adopció estan autoritzats a conéixer l'informe mèdic del xiquet i poden sol·licitar, amb l'autorització prèvia del director del centre de menors, realitzar una revisió mèdica complementària, i assumir el gasto.

TIPUS D'ADOPCIÓ

L'adopció es constituïx per resolució judicial. 

Forma d'adopció

La decisió pronunciada per les autoritats russes és una decisió judicial. 

Efectes de l'adopció

La decisió russa tindrà els efectes següents: 
 • Crea vincles de filiació entre el xiquet i la seua família adoptiva.
 • Trenca vincles de filiació entre el xiquet adoptat i la seua família biològica.
 • Els adoptants poden sol·licitar, a l'autoritat competent, la modificació del nom i cognoms així com la menció del pare i de la mare, en l'acta de naixement d'este.
 • El xiquet adoptat conserva la seua nacionalitat russa. La família adoptant pot sol·licitar la pèrdua de nacionalitat russa del xiquet sempre que acredite l'adquisició d'una altra nacionalitat.
 • L'adopció és plena. No obstant això, Rússia pot abolir l'adopció si els adoptants s'oposen al seguiment dels menors pel temps que el país té establit.
 

PROCEDIMENT

Tramitació per mitjà d'ECAI 
 
Documents de l'expedient:
Tota la documentació haurà d'anar traduïda al rus per un traductor jurat, legalitzada i postil·lada d'acord amb el conveni de l'Haia de 5/10/1961. 
 
L'expedient de sol·licitud d'adopció ha d'incloure els documents següents : 
 • Certificat d'idoneïtat (CI).
 • Informes psicosocials.
 • Compromís d'inscriure el xiquet en el Consolat de la Federació de Rússia del seu lloc de residència.
 • Certificat d'ingressos o certificat d'ocupació.
 • Certificat mèdic sobre l'estat de salut de cada un dels sol·licitants.
 • Certificat de matrimoni, si és el cas.
 • Certificat de naixement de cada un dels sol·licitants.
 • Còpia dels passaports i documents d'identitat de cada un dels adoptants.
 • Contracte de lloguer o acreditació de propietat.
 • Certificat de penals.
 • Autorització d'entrada i residència del xiquet en el país receptor.
 • Compromís de l'òrgan competent del país de recepció de vetlar pel control de les condicions de vida i d'educació del menor i presentar els informes corresponents.
 • Compromís de l'òrgan competent del país de recepció de vetlar pel control de la inscripció del xiquet en el Consolat de la Federació de Rússia del seu lloc de residència.
 • Document que confirme l'autoritat d'òrgans corresponents per a realitzar el CI, informes psicosocials i compromís de realitzar informes de seguiment i controlar la inscripció del menor.  
 
Tots els documents han d'estar postil·lats al rus posteriorment. La traducció o la firma del traductor ha de ser compulsada en el Consolat de la Federació Russa a Espanya o, en el cas que s'opte per fer la traducció en la Federació Russa, esta haurà de ser compulsada per un notari del dit país. Tots els documents es presentaran per duplicat.  
 
Els xiquets adoptables es registren en el "Banc de dades de menors que han quedat sense tutela dels seus pares" en el Ministeri d'Educació i Ciència. 
 
Tots els organismes regionals tenen l'obligació de comunicar a este registre els xiquets adoptables.  
 
Davant del jutjat haurà de presentar-se un document que confirme que el xiquet està en el dit banc de dades i els documents que confirmen la impossibilitat que siga adoptat per una família de la Federació Russa o per familiars del xiquet. 
 
La sol·licitud i tot l'expedient serà examinat en una primera vista judicial privada a la qual han d'acudir els sol·licitants. En una segona vista s'aprovarà l'adopció per mitjà de sentència judicial. 
 

Organisme públic competent

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
C/ Tverskaya, 11, 125993, Moscou
 
Els organismes administratius d'Educació de cada regió de la Federació Russa.

TRAMITACIÓ

Tramitació per mitjà d'ECAI 

Tramitació en la Federació de Rússia

 • Els sol·licitants han de viatjar a Rússia per conéixer el xiquet assignat i posteriorment per al juí d'adopció.
 • El termini perquè la resolució siga ferm és de deu dies, la qual cosa unit al termini per a certificar la fermesa determina que hagen de transcórrer entre 10 i 15 dies des que es dicta la Sentència de adopció perquè el xiquet puga eixir del país, als que caldrà unir el temps necessari per a obtindre el certificat de naixement i la restant documentació del menor..
 • Per a efectuar l'eixida del país, el menor ha d'anar proveït, en tot cas, del passaport rus i de la documentació local que va constituir l'adopció, sobretot, la sentència.

CONSOLAS I EMBAIXADES 

REPRESENTACIÓ DIPLOMÀTICA A ESPANYA 

Ambaixada de la Federació Russa a Espanya:
c/ Velázquez, 155 - 28002 MADRID.
Tel.: 914 110 807 i 915 622 264. Fax: 915 629 712.
 
Assumptes Consulars:
c/ Joaquín Costa, 33 - 28002 MADRID.
Tel. Consolat: 914 112 957.
 
Consolat de la Federació de Rússia a Barcelona:
av. Pearson, núm. 34. Tel. 932 800 220.
 
CONSOLAT D'ESPANYA A MOSCOU
 
Cancelleria: Stremyanni pereúlok - 31/1, CP 115054 
Telèfons: 958 24 07 i 958 24 19 Fax: 234 22 86. 
 
SEGUIMENT DE L'ADOPCIÓ
 
Es preveu l'enviament de 4 informes de seguiment: el primer informe ha de ser enviat 6 mesos després d'haver entrat en vigor la resolució del jutjat sobre l'adopció i el segon al cap de sis mesos a partir de la data de remissió del primer; el segon i tercer any els informes es remeten una vegada a l'any. Transcorreguts 3 anys des de la sentència d'adopció i fins a la majoria d'edat del menor adoptat, és una decisió que competix bé a l'autoritat executiva russa (Ministeri d'Educació) o als jutges en la sentència d'adopció. 
 
Els informes hauran de ser preparats per l'autoritat competent del país de residència del menor i s'han de presentar en la llengua oficial del respectiu estat estranger i han de ser legalitzats (postil·la) i traduïts al rus. La traducció o la firma del traductor, ha d'estar compulsada en la missió diplomàtica o oficina consular del país de residència dels adoptants, o per un notari rus en el territori de la Federació de Rússia. Estos requisits són generals per a totes les regions de la Federació Russa i sempre es tracta dels originals dels informes, no còpies. 
 
Contingut del seguiment:
 • Fotografies o vídeo VHS.
 • Metodologia emprada i identificació dels professionals que el realitzen.
 • Estat del menor (malalties, desenrotllament físic, mental i educatiu).
 • Relacions del menor-pares-família extensa.
 • S'ha d'indicar el nom i els cognoms del menor abans de l'adopció, la data d'esta i el nom i els cognoms després de constituïda. (Informació del MTAS de 16.01.2002)

 

ENTITATS ACREDITADES PER LA COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ RUSSA

 • AIPAME
 • AAIM

 

GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Tarifes de l'entitat de mediació d'adopció internacional.
 • Traducció i legalització de documents.
 • Compulses i visats en la Federació Russa.
 • Informes de seguiment, traducció d'estos i enviament al país.
 
OBSERVACIONS
 
Tant els requisits exigits com la documentació requerida poden ser modificats segons el criteri del país.
En data 3 de març de 2000, el cònsol d'Espanya a Moscou va informar que els adoptants no han d'esperar que el consolat documente els menors, en cap cas, en un termini inferior a 3 dies hàbils, i que el dit termini pot estendre's fins als 9 dies hàbils previstos en l'article 352 del Reglament del Registre Civil, si les circumstàncies de treball de l'Oficina Consular així ho aconsellen, per la qual cosa este fet ha de ser tingut en compte pels adoptants en efectuar les reserves d'avió per a tornar a Espanya. 
Segons comunicació de desembre de 2003, el Consolat d'Espanya a Moscou exigirà per a la tramitació del visat per a menors amb fins d'adopció els documents següents: 
 • Original o còpia compulsada del certificat d'idoneïtat. 
 • Original o còpia judicial de la sentència d'adopció, que haurà de presentar-se amb la postil·la del conveni de l'Haia que legalitze la firma del jutge. 
 • Passaport rus del menor. 
 • Passaport dels adoptants (original i fotocòpia). 
 • Formulari de sol·licitud de visat amb 4 fotografies del menor. 
Els documents en rus han d'estar traduïts a l'espanyol i se n'han d'aportar fotocòpies per a ser confrontades, i els originals es tornaran.
 
El tràmit del visat pot efectuar-lo qualsevol dels adoptants.
 
Segons escrit del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de data 4 d'octubre de 2005, el Consolat d'Espanya a Moscou va informar de la possibilitat que en la Federació de Rússia s'introduïsquen diferents reformes legislatives en matèria d'adopció internacional que tendisquen a prohibir l'adopció per entitat pública.
 
La prohibició d'adoptar a persones no casades ciutadanes de països que admeten el matrimoni entre persones del mateix sexe, introduïda per la Llei Federal 167 F3, afecta tots els expedients en tràmit, excepte els que hagen tingut entrada en el Jutjat abans del 3 de juliol de 2013. 
 
Actualitzat: agost 2013

Documents